Azja

Kamil Gołaś: Relacje Rosja – Indie

Kamil Gołaś Indie leżą w ważnym z punktu widzenia strategicznego regionie świata tj. w Azji Południowej. Co prawda jest to region odrębny od omawianego wcześniej, jednak stosunki Rosji z Indiami są istotne dla pozycji Moskwy […]

Azja

Kamil Gołaś: Stosunki Rosji z Japonią

Kamil Gołaś Stosunki Rosji z Japonią są ważne przede wszystkim z powodu mocarstwowości gospodarczej tej ostatniej. Jednak kontakty obu stron nie mogą przekroczyć pewnego poziomu, który jest wyznaczony nierozwiazaną dotąd kwestią terytorialną oraz brakiem porozumienia […]

Azja

Kamil Gołaś: Stosunki Rosja – Chiny

Kamil Gołaś Rosja i Chiny nawiązały kontakt w XVII wieku, od tego czasu ich wzajemne stosunki obfitowały w wiele konfliktów, sporów i problemów. Jednak były też okresy intensywnej współpracy i realizacji wspólnych interesów. Dla obu […]

Europa

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec Polski

Kamil Gołaś Polityka wschodnia była jednym z najważniejszych kierunków w początkach istnienia Polski, co było oczywiście związane z chęcią odzyskania pełnej suwerenności przez nasze państwo oraz ostrożnym pożegnaniem z „Wielkim Bratem”. Z drugiej strony Europa […]

Europa

Kamil Gołaś: Francja w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej

Kamil Gołaś Francja jako mocarstwo europejskie zajmuje, obok Niemiec ważne miejsce w polityce zagranicznej Rosji. Z punktu widzenia Rosji ważne jest utrzymywanie dobrych stosunków z państwami mającymi największy wpływ na sytuację na kontynencie. Dla Francji […]

Europa

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec Niemiec

Kamil Gołaś Stosunki między obydwoma państwami mają długą tradycję.  Co więcej zawsze druga strona zajmowała ważne miejsce w polityce zagranicznej obu mocarstw. Znaczenie miała tu przede wszystkim potęga obu państw w wymiarze regionalnym. W percepcji […]

Europa

Kamil Gołaś: Relacje Rosja – UE

Kamil Gołaś Okres kształtowania wzajemnej polityki obu podmiotów zbiegł się w czasie. Unia Europejska rozpoczęła zintegrowane działania na arenie międzynarodowej wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht. Federacja Rosyjska, powstała nieco wcześniej, również była […]

Europa

Kamil Gołaś: Kwestia ograniczenia zbrojeń w Europie

Kamil Gołaś Głównym instrumentem realizacji redukcji zbrojeń konwencjonalnych w Europie jest Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE) podpisany 19 listopada 1990 r. Układ zakładał utrzymanie równowagi między NATO a Układem Warszawskim w zbrojeniach […]

Europa

Kamil Gołaś: Stosunki Rosja – NATO

Kamil Gołaś Stosunki Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim zajmują ważne miejsce w polityce bezpieczeństwa. Nie może być inaczej w przypadku kontaktów z najpotężniejszym sojuszem polityczno – wojskowym na świecie. Dla Federacji Rosyjskiej jest to tym ważniejsze, […]

Azja

Kamil Gołaś: Federacja Rosyjska wobec państw Azji Środkowej

Kamil Gołaś Region Azji Centralnej jest dla Rosji kolejnym ważnym obszarem, na którym posiada ona istotne interesy. Jest to region wysoce niestabilny wewnętrznie, co jest związane z utrzymywaniem się w tamtejszych państwach reżimów autorytarnych, czy […]

Brak grafiki
Azja

Kamil Gołaś: Polityka Rosji wobec Zakaukazia

Kamil Gołaś W percepcji Federacji Rosyjskiej Zakaukazie (Południowy Kaukaz) jest jednym z najistotniejszych regionów „bliskiej zagranicy”. Obszar Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu ma zasadnicze znaczenie ze względów gospodarczych, geopolitycznych i bezpieczeństwa. Przez omawiany obszar przebiega najkrótsza […]