Geopolityka

Warto przeczytać: Stanisław Bieleń, Rozważania o polskim interesie narodowym

Warto przeczytać: Stanisław Bieleń, Rozważania o polskim interesie narodowym, "Stosunki Międzynardowe – International Relations" 2014, nr 2, s. 57-73. Czytelnikom naszego portalu polecamy artykuł o polskim interesie narodowym autorstwa Pana prof. dr. hab. Stanisława Bielenia z Uniwersytetu […]

Europa

Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

prof. dr hab. Stanisław Bieleń Hi­sto­ria i po­ło­że­nie geo­po­li­tycz­ne de­cy­du­ją o toż­sa­mo­ści cy­wi­li­za­cyj­nej ta­kich państw jak Pol­ska, które przez pry­zmat daw­nych uza­leż­nień i do­zna­nych krzywd de­fi­niu­ją swój in­te­res na­ro­do­wy, okre­śla­jąc przy­ja­ciół i ry­wa­li, dy­stans psy­cho­lo­gicz­ny […]

Geopolityka

Stanisław Bieleń: Rusofobia jest zjawiskiem powszechnym w Polsce

Z prof. Stanisławem Bieleniem* rozmawia Tomasz Szeląg Onet: Dlaczego Rosjanie od tylu lat gremialnie popierają Władimira Putina, podczas gdy na Zachodzie (również w Polsce) nie ma on dobrej prasy? Z czego to wynika? Prof. Stanisław Bieleń: Wszelkie […]

Geopolityka

Stanisław Bieleń: Losy Krymu zostały przesądzone

Z prof. Stanisławem Bieleniem* rozmawia Tomasz Szeląg Onet: Panie profesorze, spróbujmy spojrzeć na prawo narodów do samostanowienia we współczesnym świecie… Prof. Stanisław Bieleń: Gdyby konsekwentnie dążyć do realizacji prawa narodów do samostanowienia, to cała mapa polityczna […]

Geopolityka

Warto przeczytać: Negocjacje w stosunkach międzynarodowych

Nowość wydawnicza Stanisław Bieleń, Negocjacje w stosunkach międzynarodowych, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 420. Polecamy naszym Czytelnikom najnowszą książkę Pana prof. dr. hab. Stanisława Bielenia z Uniwersytetu Warszawskiego, członka Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Publikacja porusza […]

Geopolityka

„Rosja w procesach globalizacji”. Nowość wydawnicza

Nowość wydawnicza Ukazała się kolejna publikacja pod redakcją naukową prof. dra hab. Stanisława Bielenia z Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcona pozycji międzynarodowej Rosji. Monografia, wydana przez Oficynę Wydawniczą ASPRA-JR, nosi tytuł "Rosja w procesach globalizacji". Zespół czternastu […]

Geopolityka

O Rosji optymistycznie

Rozmowa z prof. dr. hab. Stanisławem Bieleniem   Rafał Więckiewicz: Panie Profesorze, w jednej ze swych publikacji „Wizerunki międzynarodowe Rosji” stwierdza pan, że w Rosji ogromną rolę odgrywa personifikacja polityki, polegająca na tym, że cechom […]