Deklaracja singapurska na rzecz uczciwości badań

Deklaracja singapurska na rzecz uczciwości badań

statement_headerDeklaracja singapurska

Wstęp

Wartość i użyteczność badań naukowych zależy w zasadniczym stopniu od ich rzetelności i wiarygodności. Pomimo oczywistych różnic w organizacji i sposobach prowadzenia badań naukowych w różnych krajach oraz dyscyplinach nauki, da się wyróżnić uniwersalne zasady i reguły zawodowe o fundamentalnym znaczeniu dla rzetelności nauki bez względu na to, gdzie jest ona uprawiana.

Zasady

Uczciwość we wszystkich aspektach pracy badawczej.

Odpowiedzialność za prowadzone badania.

Zawodowa uprzejmość i sprawiedliwość w pracy z innymi.

Dobre zarządzanie w badaniach naukowych prowadzonych w imieniu innych.

Reguły zawodowe

1. Rzetelność. Naukowcy powinni brać na siebie odpowiedzialność za wiarygodność swojej pracy naukowej.

2. Prawowitość. Naukowcy powinni znać przepisy prawa i ustawy odnoszące się do pracy naukowej, oraz w pełni się do nich stosować.

3. Metody badań. Naukowcy powinni stosować właściwe metody badań, opierać wnioski na krytycznej analizie materiału dowodowego, oraz przedstawiać swoje wnioski i interpretacje w sposób dokładny i obiektywny.

4. Dokumentacja badań. Naukowcy powinni prowadzić dokładną i przejrzystą dokumentację badań w taki sposób, aby umożliwić ich weryfikację i replikację przez innych badaczy.

5. Wyniki badań. Naukowcy powinni udostępniać dane oraz wyniki badań niezwłocznie, gdy tylko mają możliwość potwierdzenia swoich roszczeń do pierwszeństwa publikacji i własności danych.

6. Autorstwo. Naukowcy powinni brać na siebie odpowiedzialność za swój wkład w publikacje naukowe, podania o granty, raporty z badań i inne formy publikacji swojego dorobku naukowego. W skład listy autorów powinny wchodzić tylko osoby spełniające stosowne kryteria autorstwa.

7. Dowód uznania. Naukowcy powinni wyróżnić w swoich publikacjach nazwiska i zasługi osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do pracy badawczej, lecz nie spełniają kryteriów autorstwa, np. asystentów, sponsorów i innych.

8. Recenzja naukowa. Naukowcy powinni wystawiać sprawiedliwą, dokładną i bezzwłoczną ocenę pracy innych badaczy oraz zachować zasadę poufności podczas jej recenzowania.

9. Konflikt interesów. Naukowcy powinni ujawniać konflikty interesów natury finansowej oraz wszelkich innych, jakie mogłyby podważyć wiarygodność ich badań. Konflikt interesów powinien być ujawniany w grantach, publikacjach, wystąpieniach publicznych, oraz we wszelkiej działalności związanej z recenzowaniem pracy badawczej innych naukowców.

10. Kontakty Publiczne. W publicznej dyskusji o znaczeniu i zastosowaniu nowych odkryć oraz wniosków z badań, naukowcy powinni ograniczyć zakres swoich fachowych opinii i komentarzy do zakresu swojej ekspertyzy naukowej uznanej przez środowisko. Naukowcy powinni również jasno rozróżniać pomiędzy fachową oceną a osobistą opinią.

11. Zgłaszanie Nieodpowiedzialnych Praktyk Badawczych. Naukowcy powinni zgłaszać stosownym władzom wszelkie podejrzewane wykroczenia w zakresie prowadzonych badań, takie jak fabrykacja lub falsyfikacja danych czy plagiat. Powinni również zgłaszać przypadki innych nieodpowiedzialnych praktyk badawczych, które podważają wiarygodność nauki, takich jak nieostrożność, niestosowne przypisywanie autorstwa, zaniechanie relacji o sprzecznych danych, lub stosowanie zwodniczych metod badawczych.

12. Reakcja na Nieodpowiedzialne Praktyki Badawcze. Instytucje badawcze, jak również czasopisma naukowe, stowarzyszenia naukowe i instytucje wspierające działalność badawczą powinny zatwierdzić procedury reagowania na zarzuty o wykroczenia i nieodpowiedzialne praktyki badawcze oraz ochrony osób zgłaszających takie przypadki w dobrej wierze. Jeśli wykroczenie lub nieodpowiedzialna praktyka badawcza zostaną wykazane, stosowna reakcja powinna nastąpić niezwłocznie i rejestr badań powinien być skorygowany.

13. Środowiska Badawcze. Instytucje badawcze powinny tworzyć i promować środowiska badawcze sprzyjające rzetelności i wiarygodności badań naukowych poprzez szkolenie, tworzenie przejrzystych przepisów i stosowanie rozsądnych standardów awansu. Powinny również tworzyć środowisko pracy wspierające rzetelność badań naukowych.

14. Odpowiedzialność Społeczna. Instytucje badawcze i naukowcy powinni mieć stałą świadomość etycznej odpowiedzialności za rozsądzanie pomiędzy dobrem społecznym wynikającym z ich pracy a związanym z nią ryzykiem.

Tłum. polskie: Marta A. Shaw

Źródło: http://www.singaporestatement.org/statement.html

Grafika: cbc.ca

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę