Warto przeczytać: Jarosław Sadłocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych

Warto przeczytać: Jarosław Sadłocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych

Sadlocha_JaroslawWarto przeczytać: Jarosław Sadłocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, ss. 224.

Od Wydawcy

Książka Jarosława Sadłochy Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych ukazuje złożoność kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych. Choć interes jest kategorią abstrakcyjną, ma istotne zastosowanie analityczne w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym. Zbadanie percepcji interesu w ujęciu teoretycznym, podpartym studiami przypadku, przyczyniło się do dostrzeżenia relatywizmu i ciągłej dynamiki definiowania interesu oraz wskazania walorów i niedostatków badanych teorii stosunków międzynarodowych. Autor omawia klasyfikację definicji interesu, wpływ na percepcję interesu podejść obiektywnych i subiektywnych, zależności między interesami a wartościami i preferencjami, podobieństwa i różnice percepcji interesu w pozytywistycznych i postpozytywistycznych teoriach stosunków międzynarodowych oraz analityczne wykorzystanie dorobku teorii nauk społecznych i teorii stosunków międzynarodowych.

Spis treści

Wstęp 
Rozdział 1. Współczesna interpretacja interesu w naukach społecznych 
1.1. Definicje
1.1.1. Interesy jako potrzeby
1.1.2. Interesy jako preferencje 
1.1.3. Interesy jako dążenie 
1.1.4. Interesy jako wartość 
1.2. Obiektywizm i subiektywizm kategorii interesu
1.2.1. Interesy obiektywne 
1.2.2. Interesy subiektywne 
1.3. Interes narodowy i racja stanu 
1.3.1. Definicje 
1.3.2. Interes państwowy, interes publiczny, strategia państwowa 
1.3.3. Krytyka kategorii interesu narodowego
1.4. Wnioski 
Rozdział 2. Percepcja kategorii interesu w realizmie i neorealizmie 
2.1. Kategoria interesu w realizmie klasycznym
2.1.1. Edward Carr: krytyka harmonii interesów 
2.1.2. Hans J. Morgenthau: interes jako dążenie do potęgi
2.1.3. Wnioski i krytyka 
2.2. Kategoria interesu w neorealizmie i realizmie neoklasycznym 
2.2.1. Kenneth Waltz: wtórność interesu narodowego 
2.2.2. Robert Gilpin: interes w teorii zmiany
2.2.3. Stephen D. Krasner: statyczność interesu narodowego 
2.2.4. Randall Schweller: teoria równowagi interesów 
2.2.5. J. Samuel Barkin: realistyczno-konstruktywistyczny interes publiczny 
2.3. Wnioski ogólne i krytyka 
Rozdział 3. Percepcja kategorii interesu w liberalizmie i neoliberalizmie
3.1. Norman Angell: interesy idealisty 
3.2. Robert O. Keohane i Joseph S. Nye: instytucjonalizm a interesy państwowe 
3.3. Andrew Moravcsik: preferencje państw w liberalizmie międzyrządowym 
3.4. Wnioski ogólne i krytyka
Rozdział 4. Percepcja kategorii interesu w marksizmie 
4.1. Włodzimierz Lenin: interesy imperialistyczne a interesy klasowe 
4.2. Immanuel Wallerstein: teoria systemu świata a interesy
4.3. Interesy we współczesnym marksizmie 
4.3.1. David Harvey: krytyka neoliberalizmu i nowego imperializmu a pojęcie interesu 
4.3.2. Gérard Duménil i Jacques Bidet: altermarksizm a interesy 
4.4. Wnioski ogólne i krytyka
Rozdział 5. Percepcja kategorii interesu w konstruktywizmie 
5.1. Alexander Wendt: tożsamość i interesy 
5.2. Martha Finnemore: normy międzynarodowe a interesy państw 
5.3. Jutta Weldes: lingwistyczne aspekty konstruowania interesu narodowego 
5.4. Wnioski ogólne i krytyka 
Rozdział 6. Percepcja interesu w kosmopolityzmie, feminizmie oraz postmodernizmie 
6.1. Percepcja kategorii interesu w kosmopolityzmie 
6.1.1. Kennedy Graham: interes planetarny 
6.1.2. Wnioski ogólne i krytyka 
6.2. Percepcja kategorii interesu w feministycznych teoriach stosunków międzynarodowych
6.2.1. Feministyczna rewizja kategorii interesów w stosunkach międzynarodowych 
6.2.2. Wnioski ogólne i krytyka feminizmu 
6.3. Percepcja interesu w nurtach postmodernistycznych 
6.3.1. Richard Ashley: interesy ludzkie 
6.3.2. Wnioski ogólne i krytyka 
Zakończenie 
Spis studiów przypadku oraz spis tabel 
Summary 
Bibliografia  

 

Książkę można kupić TUTAJ.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę