Artykuły z “Przeglądu Geopolitycznego” 2009-2015 [do pobrania]

Artykuły z “Przeglądu Geopolitycznego” 2009-2015 [do pobrania]

PG_logo_noweZamieszczone niżej artykuły pochodzą ze strony kwartalnika "Przegląd Geopolityczny" (w latach 2009-2013 rocznik) i są dostępne nieodpłatnie na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 PL). Redakcja i wydawca wspierają ruch otwartej nauki i stosują wytyczne Budapesztańskiej Inicjatywy Open Access. Zachęcamy do lektury i rozpowszechniania dorobku polskich badaczy geopolityki i spraw międzynarodowych.

 

„Przegląd Geopolityczny” 2015, tom 11

Piotr Eberhardt

Mapa polityczna przyszłej środkowej Europy według Władimira Żyrinowskiego

Bogusław Kuźniar

Terrorystyczna działalność OUN – UPA i przesiedlenia ludności ukraińskiej w powiecie jarosławskim (1944-1947)

Wojciech Łysek

Krym w polityce mocarstw: pogranicze – konflikt – destabilizacja

Grzegorz Baziur

Między federalizmem a wspólnotą państwową: narody Austro-Węgier wobec rozpadu dualistycznej monarchii habsburskiej w latach 1918-1919

Melania Ogrodniczuk

Zagraniczna polityka gospodarcza USA po II wojnie światowej – jedna z dróg budowania pozycji mocarstwowej

Leszek Sykulski

Rosyjska koncepcja wojen buntowniczych Jewgienija Messnera

 

„Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 10

Robert Ištok, Štefánia Nováková

Geopolitical Position Analysis of Transcarpathia with Emphasis on Period Between 1918-1939

Mariusz Falkowski, Marek Pytel

The Essence and Notion of Terrorism in the Aspekt of Asymmetrical Threat

Beata Jaroszewska      

The National Identity of the Population of the Former Yugoslavia

Katarzyna Strzelczyk 

The Issue of Recognition of Kosovo in the International Arena

Martin Angelovič

Slovak-Ukrainian Part of Schengen Area. History, Security and Quality of Life

 

„Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 9

Witold Wilczyński

Geografia i metageografia ziem dawnej Sarmacji

Zbigniew Lach

Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej

Wiktor Hebda

Projekty energetyczne na Bałkanach – szansa wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy

Mariusz Falkowski, Marek Pytel

Analiza geopolityczna aktualnego stanu sieci kolejowej w Polsce

Tadeusz Zbigniew Leszczyński

Energetyka na Bałkanach – między Unią Europejską a Federacją Rosyjską

Adam Szczupak, Karol Wilczyński

Kościół greckokatolicki a wpływ cywilizacji łacińskiej na Ukrainie

Stanisław Sala, Valentin Mihailov, Igor Zinko

Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wielkich mocarstw

Paweł Schmidt

Turecka armia i jej pozycja w państwie w okresie rządów premiera Recepa Tayyipa Erdogana

Katarzyna Urbanik

Stosunki Turcji z państwami Południowego Kaukazu. Perspektywy rozwiązania istniejących konfliktów

Marek Śmigasiewicz

Uwarunkowania geopolityczne państw nieuznawanych – casus Tureckiej Republiki Cypru Północnego

Jarosław Mikołajec

Peryferyjne zjawiska gospodarcze a ewoluujący system światowy. Próba porównania geopolitycznego znaczenia swoeickiego górnictwa archipelagu Gułag i północno-amerykańskich gorączek złota

Andrzej Zapałowski

Polityka USA w stosunku do Ukrainy w II dekadzie XXI wieku

 

„Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 8

Mateusz Hudzikowski

Problematyka geopolityczna w działalności francuskich ośrodków analitycznych i badawczych

Stanisław Musiał

Muzułmanie we Francji – wybrane aspekty społeczno-polityczne

Dariusz Michalik

Układ sił na Bliskim Wschodzie. Kluczowi aktorzy konfliktu syryjskiego

Agnieszka Stec

Polityka Czechosłowacji wobec zagadnienia ukraińskiego w kontekście stosunków czechosłowacko-polskich w latach 1918–1938. Zarys problematyki

Piotr Wilczyński

Wybory do parlamentu europejskiego 2014 – analiza w kontekście problematyki jednomandatowych okręgów wyborczych

Wojciech Łysek

Między „Polską Jagiellońską” a „Polską Piastowską”. Recepcja i aktualność koncepcji ULB w polityce wschodniej koalicji PO-PSL

Grzegorz Baziur

Imperia restituta? Cele regionalnej geopolityki Federacji Rosyjskiej na obszarze Kaukazu i Międzymorza w latach 1992-2010 i ich reperkusje – wybrane przykłady

Konrad Świder

Geneza geopolityki w Rosji (między teorią a praktyką)

Krzysztof Jabłoński

Archetypy cywilizacyjne Rosji

Katarzyna Joanna Kaczyńska

Federacja Rosyjska a mniejszość rosyjska na Ukrainie. Nowe narzędzie kontroli przestrzeni postradzieckiej?

Jarosław Affek

Potencjał militarny Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim a możliwości wpływania tego państwa na sytuację geopolityczną w regionie

Karolina Chyla

Koncepcja Trójkąta Kaliningradzkiego a bezpieczeństwo Polski w Europie Środkowo- Wschodniej

Krzysztof Żęgota

Polityczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania polsko-rosyjskiej umowy o małym ruchu granicznym

Leszek Sykulski

Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej

Bogusław Kuźniar

Analiza polityczna i prawna zbrodni nacjonalistów ukraińskich   w województwie rzeszowskim w latach 1944-1947

 

„Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 7

Zbigniew Lach

Polska polityka w wymiarze subregionalnym

Olga Wasiuta

Integracja Rosji jako globalny projekt geopolityczny Rosji

Piotr Eberhardt

Polski panslawizm jako idea geopolityczna

Tomasz W. Grabowski

Demograficzne źródła konfliktu na Kaukazie Północnym

Adam Rogala-Lewicki

Ład światowy w ujęciu kosmopolitycznym – studium koncepcji Davida Helda

Grzegorz Baziur 

„Razom nas bahato, nas ne podolaty”. Geopolityczna rywalizacja polsko-rosyjska o Ukrainę w okresie Pomarańczowej Rewolucji i po jej zakończeniu

Bogusław Kuźniar

Mniejszość ukraińska międzywojennej Małopolski Wschodniej w okowach doktryny Dmytra Doncowa

 

„Przegląd Geopolityczny” 2013, tom 6

Piotr Eberhardt

Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r.

Grażyna Gajdek

Genetyczne modyfikacje jako czynnik zagrożeń i szans we współczesnym świecie

Michalina Wojaczek

Afryka we współczesnych włoskich teoriach geopolitycznych

Karol Bobkowski

Chiny w grze o dominację nad Eurazją                   

Katarzyna Walasek

Rosyjska Ameryka, rosyjska Arktyka. Między historią a współczesnością

Ewa Liszkowska

Wieczysty pokój końca historii. Koncepcje geopolityczne Immanuela Kanta i Francisa Fukuyamy

Michał Jarocki

Cieśnina Malakka w polityce Indii wobec Oceanu Indyjskiego

Renata Knyspel-Kopeć

Miejsce Polski w układzie europejskim kształtującym się w wyniku pierwszej wojny światowej w świetle czasopisma "Przegląd Narodowy" (1919-1921)            

Leszek Sykulski

Europa Środkowa jako region geostrategiczny w myśli geopolitycznej geografów wojskowych z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

               

„Przegląd Geopolityczny” 2012, tom 5

Zbigniew Lach

Geopolityczne aspekty kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa państwa

Julian Skrzyp

Wielki marsz Państwa Środka ku pozycji globalnego ośrodka siły

Andrzej Piskozub

Sven Hedin jako geopolityk   

Adam Karpiński

O pożytkach historyzmu analityczno-syntetycznego

Piotr Eberhardt

Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica

 

„Przegląd Geopolityczny” 2011, tom 4

Andrzej Piskozub

Eurazja, czyli trzy części świata na wspólnym kontynencie

Wojciech Włodarski

Antyczne wychowanie w przestrzeni

Valentin Mihaylov

Geopolityczne położenie Serbii w warunkach postjugosłowiańskiej transformacji

Paweł Olszewski

Geopolityczne znaczenie Kaukazu Południowego po I wojnie świa­to­wej

Zbigniew Szczepański

Beludżystan. Konflikt tożsamości i polityki

Aleksandra Chłopek

Strategia Chin na przełomie XX/XXI wieku

 

„Przegląd Geopolityczny” 2011, tom 3

Mirosław Sułek

Metodyka analizy geopolitycznej (na przykładzie potęgometrii)

Karl Hwang

Power in Alexander Supan's Guidelines to General Political Geography (1918/1920)

Marlena Sawicka

Paradygmat realistyczny – podejście dominujące w geopolityce

Kamil Filipek

Nowa geopolityka sieciowa

Marcin Domagała

Geopolityczny wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Inwazja unijnego świata na peryferie i inne systemy-światy

Jakub Potulski

Perspektywa feministyczna w geopolityce – feministyczna geopolityka

Kamil Gołaś

Region Kaukazu w polityce Federacji Rosyjskiej – wybrane aspekty

Kornel Sawiński

Znaczenie Libii w geopolitycznych koncepcjach Nacjonal-Europejskiej Partii Komunitarnej (PCN)

Kamil Glinka

Dyplomacja publiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu. Casus 11 września 2001 r.

Grzegorz Rdzanek

Zagrożenia asymetryczne w regionie Zatoki Gwinejskiej

Grzegorz Tokarz

Geograficzne determinanty konfliktu słowiańsko-germańskiego do X wieku – opis Jana Długosza

 

„Przegląd Geopolityczny” 2010, tom 2

Julian Skrzyp

Geopolityka "wczoraj, dziś i jutro"

Andrzej Piskozub 

Miejsce geopolityki w klasyfikacji dyscyplin nauki z geografia, historią i polityką w ich nazwach

Piotr Eberhardt

Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna

Marcin Chełminiak 

Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w rosyjskich koncepcjach geopolitycznych

Vladimir Mihailov

Państwa i narody bałkańskie w świadomości geopolitycznej Rosji. Rosja w świadomości geopolitycznej państw i narodów bałkańskich

Kornel Sawiński

Związek Radziecki w geopolityce Jeana Thiriarta (lata 1964-1968)

Piotr Lech Wilczyński

Terytorium w myśli strategiczno-wojskowej

Piotr Graczyk 

Arktyka i geopolityka. Obszar Arktyki w perspektywie wybranych koncepcji geopolitycznych i geostrategicznych

Radosław Domke 

Położenie geopolityczne Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 oraz 1989-2009. Próba porównania

Janusz Kowalczyk 

Granica polsko-ukraińska w XX wieku

Leszek Sykulski

Oskar Żebrowski – prekursor geopolityki polskiej

Kamil Glinka

Między polityką a geopolityką. Władysława Bartoszewskiego uwagi na temat miejsca i roli Polski w Europie po roku 1989   

Ryszard Surmacz 

Polska odrębność cywilizacyjna na przestrzeni wieków

 

„Przegląd Geopolityczny” 2009, tom 1

Leszek Moczulski

Geopolityka: korzyści i niebezpieczeństwa

Stanisław Bieleń

Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym

Jakub Potulski

Wienamin Siemionow Tien-Szanski jako twórca rosyjskiej szkoły geopolityki

Tomasz Klin

Wątki geopolityczne w dorobku Roberta Strausz-Hupé

Marlena Sawicka

Rosyjska odpowiedź na zachodni globalny projekt

Dorota Miłoszewska

Anarchizacja ładu globalnego w rozważaniach Roberta Kaplana

Ireneusz Białkowski

Profesor Feliks Koneczny jako prekursor nauki o cywilizacjach

Jarosław Gryz

Geopolityczne aspekty polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej   

Andrzej Piskozub, Artur Kozłowski, Marta Knoch

Zmarnowana szansa wyzwolenia całego terytorium dawnej Rzeczypospolitej u schyłku pierwszej wojny światowej

Jarosław Tomasiewicz

Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej

Leszek Sykulski

Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i perspektyw rozwoju

 

open_access-300x120

cc

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę