Nabór artykułów do czasopisma naukowego “Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”

Nabór artykułów do czasopisma naukowego “Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”

Ante_okladka_2"Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem"

 „NATO w XXI wieku. Nowe wyzwania”

W dniu 4 kwietnia bieżącego roku minęło 65 lat od podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego powołującego do życia Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization – NATO). Niespełna miesiąc wcześniej, 12 marca 2014 r., obchodziliśmy 15-lecie członkostwa Polski w strukturach politycznych i wojskowych NATO.

Wydarzenia te stały się przyczynkiem do naukowej refleksji nad historią sojuszu oraz miejscem, jakie zajmuje w nim nasz kraj. Redakcja „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” postanowiła włączyć się do wspomnianego dyskursu, ale poprzez spojrzenie na teraźniejszość oraz przyszłość Paktu. Kolejny numer czasopisma pragniemy zatem poświęcić analizie wyzwań, które stają przed państwami członkowskimi NATO w XXI w. Przedmiotem naszego zainteresowania będą m.in.:

 – walka NATO z terroryzmem, działania wojsk państw NATO w konfliktach asymetrycznych i wnioski z nich płynące;

– nowe formy prowadzenia walki (m.in. wojna w cyberprzestrzeni);

– rywalizacja o nowe obszary strategiczne (m.in. koło podbiegunowe);

– poglądy NATO na zmiany klimatyczne jako czynnika destabilizacyjnego;

– rola Sił Zbrojnych RP w rozbudowie sił sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów do 1 września 2014. Gotowe teksty powinny być nadesłane nie później niż 1 listopada 2014. W przypadku pytań prosimy o kontakt z redakcją: redakcja@anteportas.pl lub jakub.zak@anteportas.pl

Informacje dla autorów

Propozycje artykułów powinny obejmować krótki biogram autora (stopień naukowy, afiliacja, zainteresowania badawcze, 100 słów lub pół strony) oraz streszczenie (pół strony). 

Nadesłane artykuły nie powinny być wcześniej publikowane, a ich jakość merytoryczna poddana zostanie anonimowej recenzji. Wymogi techniczne tekstów: Czcionka Times New Roman (bez pogrubień, pochyleń itp.), wielkość czcionki 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.  Język publikacji: polski. Cytaty prosimy zaznaczać za pomocą polskiego cudzysłowu apostrofowego wraz podaniem źródła cytatu, wewnętrzne cytowania za pomocą cudzysłowu niemieckiego.

Ilustracje, zdjęcia, infografiki i schematy, które autor ma zamiar umieścić w tekście, powinny być dostarczone w oddzielnych oryginalnych plikach, ich wymiary powinny być nie mniejsze, niż te, które mają być otrzymane po wydruku oraz możliwie jak najlepszej jakości (min. 600 dpi). W przypadku dostarczenia ilustracji złej jakości, redakcja zastrzega sobie prawo do ich nieumieszczania. Każdorazowo należy zaznaczyć źródła wszystkich materiałów ilustracyjnych oraz podać informacje dotyczącą praw autorskich do zdjęć.

Konieczne jest zamieszczenie streszczenia artykułu w języku angielskim (maksymalnie 15 wierszy) wraz z wyodrębnionymi słowami kluczowymi (maksymalnie 5). Tytuł artykułu również należy sformułować w języku angielskim.

Artykuły prosimy nadsyłać w formatach Word (plik.doc). Zdjęcia lub inne obrazy (wykresy, tabele) znajdujące się w tekście prosimy przysyłać jako odrębne pliki (obrazy w formacie .jpg lub .png). Strony internetowe powinny być umieszczane następująco: adres internetowy np. www.anteportas.pl z dnia 01.01.2012.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych redakcja „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” wymaga od autorów nie tylko rzetelności i staranności merytorycznej, ale także przestrzegania wymogów etycznych związanych z publikowaniem prac naukowych. W związku z tym: należy podawać informację o wszystkich osobach, które przyczyniły się do powstania artykułu pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym i każdym innym. Ukrywanie wkładu w powstanie publikacji jest naganną praktyką określaną jako ghostwriting. Oprócz wykazu wszystkich autorów tekstu, wraz z ich miejscem pracy (afiliacją) oraz informacją o wkładzie poszczególnych osób w powstanie artykułu (kto jest autorem metody, koncepcji, założeń itd.), należy (w przypisie) umieścić informację o źródłach finansowania publikacji (wraz z numerem grantu), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (tzw. financial disclousure).                                                                          

 Redakcja „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem”

Strona internetowa czasopisma

WSBiP_logo

INFORMACJE O CZASOPIŚMIE

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 041 260-40-41, e-mail: info@wsbip.edu.pl / redakcja@anteportas.pl

 

ANTE PORTAS – Studia nad Bezpieczeństwem

„Hannibal ante portas!” – „Hannibal u wrót!” wołali mieszkańcy Rzymu w 216 r. p.n.e., kiedy wojska Kartaginy rozgromiły pod Kannami wyborowe legiony rzymskie i realnie zagroziły bezpieczeństwu stolicy imperium. Jakkolwiek bitwa pod Kannami nie przesądziła o zwycięstwie Hannibala w drugiej wojnie punickiej i Rzymianie ostatecznie triumfowali w starciu z wrogiem, zawołanie „Hannibal ante portas!” przeszło do historii, stając się synonimem wielkiego i rychłego zagrożenia. Czy w obecnej rzeczywistości mamy powody obawiać się o nasze bezpieczeństwo? Czy zagrożenie stoi „ante portas” dzisiejszego świata?

Odpowiedzi na te pytania ma przybliżyć wydawany nakładem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim nowy periodyk naukowy „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem”. Celem przyświecającym wydawcy i redakcji rocznika jest stworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk politycznych, społecznych, ekonomicznych, nauk o obronności i historii, na temat bezpieczeństwa, w jego wszystkich możliwych aspektach. W sposób szczególny pragniemy ukazać powyższy problem przez pryzmat stosunków międzynarodowych z uwzględnieniem zagrożeń, problemów i wyzwań stojących przed państwami, narodami i organizacjami w XXI wieku.

Chcemy, aby łamy naszego czasopisma, otwartego zarówno dla pracowników naukowych WSBiP, jak i badaczy z innych ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych, skupiły zarówno śmiałe tezy i nowe teorie, jak i wynikające z praktyki wnioski, których konfrontacja i wzajemne uzupełnianie się pozwoli wypracować nowe spojrzenie na problemy współczesnego świata. Mamy nadzieję, że skupienie przedstawicieli wielu dziedzin nauki, różnorodnych wizji i odmiennych punktów widzenia sprawi, iż rocznik „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” stanie się ważnym elementem krajobrazu naukowego Polski, wnoszącym świeże idee oraz nowe podejście metodologiczne i merytoryczne.

W dzisiejszym świecie, w którym problematyka polityki wewnętrznej i międzynarodowej oraz zagadnienia bezpieczeństwa stają się z każdym rokiem coraz ważniejsze i coraz bliższe czytelnikowi, chcemy dołożyć wszelkich starań, aby głos środowiska naukowego, podejmującego badania nad tą tematyką, był słyszalny wśród szerokich kręgów społecznych.

Podstawowym językiem publikacji będzie język polski, aczkolwiek przewidujemy również wydawnictwa specjalne w języku angielski. Na łamach „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” publikować będziemy wszystkie rodzaje tekstów naukowych: artykuły, teksty źródłowe, recepcje książek, raporty, sprawozdania i komunikaty z konferencji etc. Każdy numer rocznika poświęcony będzie odrębnemu zagadnieniu, odnoszącemu się do aktualnych wydarzeń regionalnych i globalnych.

Mamy nadzieję, że atrakcyjna tematyka czasopisma oraz jej upowszechnienie w Internecie za pomocą strony internetowej (www.anteportas.pl) spotkają się z pozytywnym obiorem i szerokim zainteresowaniem ze strony tak autorów jak i czytelników. Wierzymy, że rocznik „Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem” zwróci uwagę zarówno uznanych i szanowanych badaczy, a także młodych naukowców, którzy zechcą dołączyć do intelektualnej debaty na łamach naszego pisma.

Rada Naukowa:

Artur PATEK (Kraków), Józef SMOLIŃSKI (Kielce),

Vojtech JURČÁK (Słowacja), Miroslav KELEMEN (Słowacja)

Redakcja:

Redaktor naczelny: Przemysław Łukasik

Zastępca redaktora naczelnego: Paweł Gotowiecki

Sekretarz: Jakub Żak

Członek: Karolina Równy-Markiewicz

Redaktor statystyczny: Arkadiusz Kłusek

Redaktorzy językowi:

  • język polski – Barbara Bakalarz-Kowalska
  • język angielski – Marta Dobrowolska-Wesołowska

Redaktor techniczny: Jacek Kargul

Redaktorzy tematyczni: Anna Doliwa-Klepacka (nauki prawne), Paweł Dziekański (ekonomia), Mateusz Hudzikowski (nauki o polityce), Marek Jedynak (historia), Antoni Olak (nauki o bezpieczeństwie), Andrzej Pietrzyk (nauki o obronności), Leszek Sykulski (nauki o polityce, stosunki międzynarodowe), Michał Wojnowski (historia, nauki o polityce).

Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę