Bibliografia prac prof. Piotra Eberhardta z geopolityki i geografii politycznej

Bibliografia prac prof. Piotra Eberhardta z geopolityki i geografii politycznej
Prof._Piotr_Eberhardt Wykaz ważniejszych publikacji prof. dra hab. Piotra Eberhardta z zakresu geografii politycznej oraz geopolityki (1993-2003)                                                                  
 
Książki
 
Polska granica wschodnia 1939 – 1945. Wydawnictwo  Editions -Spotkania. Warszawa 1993 s.223
 
Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku. Biblioteka Obozu. Warszawa 1994 s.334
 
Przemiany narodowościowe na Białorusi. Wydawnictwo Editions – Spotkania Warszawa 1994 s.182
 
Miedzy Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo – Wschodniej w XX wieku.  Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996 s.427
 
Przemiany narodowościowe na Litwie. Wydawnictwo Przeglądu Wschodniego. Warszawa 1997 s.307
 
Polska ludność kresowa. Rodowód , liczebność , rozmieszczenie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszaw 1998 s.242
 
Geografia ludności Rosji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002 s.307
 
Geografia nasielienija Rossii. Nevskij Prostar. Petersburg 2003 s.304
 
Ethnic Groups and Population Changes in Twentieth – Century. Central – Eastern Europe. History, Data and Analysis. M.E. Sharpe.New York 2003 s.559                                                                                                                                                                                   
 
Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 s.302
 
Przemiany demograficzno – etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2005 s.183
 
Twórcy polskiej geopolityki. Wydawnictwo Arcana. Kraków 2006 s.275
 
Problematyka geopolityczna ziem polskich ( pod redakcją ). Prace Geograficzne Nr. 218. Instytut Geografii i PZ.PAN. Warszawa 2008 s.337
 
Migracje polityczne na ziemiach polskich ( 1939 – 1950 ). Instytut Zachodni. Poznań 2010 s.264
 
Political Migrations in Polish Territories ( 1939 1950 ). Instytut Geografii i PZ. PAN. Warszawa 2011 s.226

 

Artykuły

Potencjały ludnościowe w obszarach przygranicznych Polski i republik graniczących od wschodu z Polską. {w:} Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. Biuletyn Nr. 2  s. 13 – 33. Warszawa 1993
 
Problematyka t.zw. euroregionów na wschodnim pograniczu Polski. {w:} Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski. Biuletyn Nr. 5 s. 55 – 74. Warszawa 1994
 
Konsekwencje demograficzne wielkiego głodu na Ukrainie w latach trzydziestych XX wieku. {w:} Czasopismo Geograficzne T. LXV z. 3 -4  s. 275 – 290. Wrocław 1994
 
Zagadnienia ludnościowe obszaru byłych Prus Wschodnich. {w:} Zeszyty IG i PZ.PAN Nr 29 s. 2 – 41. Warszawa 1995
 
Wczoraj, dziś i jutro Obwodu Kaliningradzkiego. {w:} Przegląd Wschodni Nr. 12 (3) z. 4 s. 689 – 711. Warszawa 1995
 
Problematyka regionów transgranicznych na wschodnim pograniczu Polski. {w:} Przegląd Geograficzny T. 68 z. 1-2 s. 41 – 55. Warszawa 1996
 
Problematyka narodowościowa Estonii. {w:} Zeszyty IG i PZ.PAN  Nr 47 s. 3 – 42. Warszawa 1997
 
Problematyka demograficzna pogranicza polsko – litewskiego. {w:} Przegląd Geograficzny T.69 z.1/2 s. 19 – 31. Warszawa 1997
 
Konsekwencje migracyjne rozpadu Związku Radzieckiego dla Polski. {w:} Biuletyn KPZK.PAN  Zeszyt 184  s. 123 – 153. Warszawa 1998
 
Wizje i projekty polskiej granicy wschodniej w latach 1914 – 1921. {w:} Przegląd Wschodni T. V z. 2(18)  s. 337 – 360 ). Warszawa 1998
 
Problematyka narodowościowa Łotwy. {w:} Zeszyty IG i PZ.PAN Nr. 54  s. 3 – 67. Warszawa 1998
 
Mniejszość rosyjska w republikach postsowieckich. {w:} Przegląd Wschodni T. V  z. 3  s. 489 – 507. Warszawa 1998
 
Zasięg terytorialny Polski w koncepcjach badaczy polskich (1864 – 1921 ). {w:} Przegląd Geograficzny T. LXXI z. 1-2 s. 3 – 25. Warszawa 1999
 
Ethnic minorities in Central – Eastern Europe. {w:} Geographia Polonica T. 72 nr. 1 s. 125 – 142. Warszawa 1999
 
Kresy Wschodnie – granice, terytorium, ludność polska .{w:} Europa nieprowincjonalna. s. 29 – 39. Warszawa/Londyn 1999
 
The demographic status of and perspectives for the Russian Federation. {w:} Geographia Polonica Vol. 73 No. 1 s. 63- 76. Warszawa 2000
 
Sytuacja narodowościowa w Republice Mołdawii. {w:} Przegląd Wschodni T.VII z. 1 (25) s. 215 – 230. Warszawa 2000
 
Konsekwencje gospodarczo – społeczne procesów transformacji ustrojowej w Polsce i na Ukrainie. {w:} Od socjalizmu do gospodarki rynkowej. s. 109 – 128. Lublin 2000                                                                                                                                               
 
Geografia religii współczesnej Ukrainy. {w:} Przegląd Geograficzny T. LXXIII z. 4 s. 477 – 498. Warszawa 2001
 
Problematyka narodowościowa Bośni i Hercegowiny. {w:} Czasopismo Geograficzne T. 72 z. 1 s.3 – 22. Wrocław 2001
 
Administrative divisions of Poland in the 20 th. century. {w:} Moravian Geographical Reports Vol. 9 No. 1 s. 22- 32. Brno 2001
 
Zróżnicowania etniczno – kulturowe na obszarze postsowieckim. {w:} Kultura jako przedmiot badań geograficznych T. 2 s. 203 – 212. Wrocław 2002
 
Rezultaty transformacji ekonomicznej w europejskich krajach postkomunistycznych w latach 90. {w:} Transformacja polskiej gospodarki s. 197 – 211. Lublin 2003
 
Sytuacja demograficzno – społeczna Federacji Rosyjskiej. {w:} Roczniki Nauk Społecznych T. XXXI  z.1 s. 235 – 255. Lublin 2003
 
Geografia religii Słowacji. {w:} Kulturowy aspekt badań geograficznych  T. 3 s. 215 – 230. Wrocław 2003
 
Uwarunkowania geograficzno – polityczne współczesnej Polski według Marcina Rościszowskiego. {w:} Geopolitical Studies Vol. 10 s. 51 – 60. Warszawa 2003
 
Problematyka narodowościowa Rumunii w XX wieku. {w:} Kulturowy aspekt badań geograficznych. T. 4 s. 187 – 214. Wrocław 2004
 
Koncepcja „pomostowego” położenia Polski wg. Eugeniusza Romera {w:} Studia i Materiały z Historii Kartografii T. XIX. s. 119 – 122. Warszawa 2004
 
Koncepcja granicy miedzy cywilizacją zachodniego chrześcijaństwa a bizantyńską na kontynencie europejskim. {w:} Przegląd Geograficzny T. 76 z. 2 s. 65 – 84. Warszawa 2004
 
Straty demograficzne Związku Sowieckiego w okresie II wojny światowej. {w:} Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo – Wschodniej T. XXXIX s. 251 – 263. Warszawa 2004
 
Problematyka narodowościowa Serbii i Czarnogóry. {w:} Czasopismo Geograficzne T. 75 z. 3 s. 161 – 182. Wrocław 2004
 
Problematyka regionów transgranicznych w Polsce na tle tendencji europejskich. {w:} Studia Regionalne Nr. 2 (7) s. 64 – 93. Białystok 2004
 
Liczebność i rozmieszczenie ludności żydowskiej na Kresach Wschodnich I i II Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XX wieku. {w:} Świat Niepożegnany s.64 – 76. Warszawa – Londyn 2004
 
Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne. {w:} Przegląd Geograficzny T.77. z.2 s. 171 – 192. Warszawa 2005
 
Problematyka narodowościowa Bułgarii w XX wieku. {w:} Sprawy Narodowościowe Z. 27 s. 53 – 70. Poznań – Warszawa 2005
 
Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”. {w:} Przegląd Geograficzny T. 77  z.4 s. 289- 310. Warszawa 2005
 
Klęski głodu na Ukrainie w pierwszej połowie XX wieku na podstawie literatury ukraińskiej. {w:} Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo – Wschodniej. T.XL s. 269 – 283. Warszawa 2005
 
Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki. {w:} Przegląd Geograficzny. T. 78 z. 4 s. 455 – 472. Warszawa 2006
 
Granica wschodnia cywilizacji łacińskiej w Europie. {w:} Przegląd Wschodni T. X z. 2(38) s. 417 – 427. Warszawa 2006
 
Polish eastern border changes in 1939 – 1945. {w:} Annales Geographicae T. 39(2). s. 29 – 44.  Vilnius 2006
 
Polska w 2050 roku. {w:} Biuletyn KPZK.PAN.  Zeszyt 233  s. 238 – 248. Warszawa 2007
 
Główne fazy rozwoju ukraińskiej myśli geopolitycznej. {w:} Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo – Wschodniej  T. 44  s. 221 – 237. Warszawa 2007
 
Koncepcja „Paneuropy” Richarda N. Caudenhove – Kalergiego. {w:} Przegląd Geograficzny T. 79. z. 3 /4 s. 401 – 422. Warszawa 2007
 
Udział profesora Stanisława Leszczyckiego w konferencji w Poczdamie i w Moskwie. {w:} Przegląd Geograficzny T. 79  z.3/4  s. 501 – 507. Warszawa 2007
 
Demographic losses of the Sowiet Union in the period of World War II . {w:} Moravian Geographical Reports Vol. 15 no. 2 s. 13 – 21. Brno 2007
 
Geografia religii Litwy. {w:} Czasopismo Geograficzne T. 78 s. 161 – 179. Wrocław 2007
 
Geneza i rozwój niemieckiej doktryny Lebensraumu. {w:} Przegląd Geograficzny T. 80 z.2 s. 175 – 198. Warszawa 2008
 
Liczebność i rozmieszczenie ludności rosyjskiej w republikach postsowieckich na przełomie XX i XXI wieku. {w:} Sprawy Narodowościowe. Z. 32 s. 63 – 86. Poznań – Warszawa 2008
 
Przemiany narodowościowe na obszarze Transylwanii. {w:} Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo – Wschodniej T. XLII s. 221 – 243. Warszawa 2008
 
Projekty aneksyjne Cesarstwa Niemieckiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. {w:} Prace Geograficzne Nr. 218 s. 135 – 150. Warszawa 2008
 
Projekty aneksyjne Cesarstwa Rosyjskiego wobec ziem polskich podczas I wojny światowej. {w:} Prace Geograficzne Nr 218 s. 151 – 162. Warszawa 2008
 
Etniczne podłoże mozaiki religijnej Półwyspu Bałkańskiego. {w:} Kulturowy aspekt badań geograficznych T. V s. 57 – 72. Wrocław 2008
 
Wschodnia granica Litwy. {w:} Geopolityka Nr. 1 (2) s. 6 – 24 . Częstochowa 2009
 
Twórcy ukraińskiej geopolityki. {w:} Przegląd Geograficzny T. 81 z. 2 s. 145 – 171. Warszawa 2009
 
Kształt terytorialny Polski według mapy rosyjskiej (1914 ) i sowieckiej (1944 ).  {w:} Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo – Wschodniej. T. XLIV s. 249 – 265. Warszawa 2009
 
Liczebność i rozmieszczenie ludności ukraińskiej w republikach postsowieckich na przełomie XX i XXI wieku. {w:} Sprawy Narodowościowe z. 35 s.49 – 64. Poznań – Warszawa 2009
 
Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera. {w:} Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 s. 527 – 549. Warszawa 2009
 
Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna. {w:} Przegląd Geopolityczny T. 2 s. 43 – 64. Częstochowa 2010
 
Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina. {w:} Przegląd Geograficzny T. 82 z. 2 s. 221 – 240. Warszawa 2010
 
Przemiany narodowościowe w Kraju Kłajpedzkim w XX wieku {w:} Sprawy Narodowościowe Z. 37 s. 89 – 102. Poznań – Warszawa 2010
 
Zmiany podziałów administracyjnych w Cesarstwie Rosyjskim, w Związku Sowieckim oraz w Federacji Rosyjskiej. {w:} Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo – Wschodniej. T. XLV s. 239 – 258. Warszawa 2010
 
Procesy megaurbanizacyjne na świecie. {w:} Roczniki Nauk Społecznych T. 38 s. 17 – 38. Lublin 2010
 
Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy. {w:} Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 s. 489 – 509. Warszawa 2010
 
Problematyka narodowościowa Rusi Zakarpackiej. {w:} Sprawy Narodowościowe Z. 39 s. 27 – 50. Poznań – Warszawa 2011
 
Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera {w:} Przegląd Geograficzny T. 83 z. 2 s. 251 – 266. Warszawa 2011
 
Problematyka demograficzna tzw. ściany wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej. {w:} Roczniki Nauk Społecznych T. 39 s. 271 -291. Lublin 2011
 
Linia Curzona jako wschodnia granica Polski – geneza i uwarunkowania polityczne. {w:} Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo – Wschodniej. T. XLVI  s. 127 – 158. Warszawa 2011
 
Prekursorzy niemieckiej geopolityki. {w:} Przegląd Geograficzny T. 82 z. 4 s. 435 – 465. Warszawa 2011
 
Przemiany narodowościowe w Łatgalii. {w:} Sprawy Narodowościowe Z. 40 s. 63 – 86 . Poznań – Warszawa 2012
 
Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjell?na. {w:} Przegląd Geograficzny T. 84 z. 2 s. 313 – 332. Warszawa 2012
 
Koncepcja granic powojennej Polski wg. Hipolita Gliwica. {w:} Przegląd Geopolityczny T. 5 s. 99 – 104. Częstochowa 2012
 
Rosja i Europa według Mikołaja Danilewskiego. {w:} Przegląd Geograficzny T. 84 z. 4 s. 597 – 616. Warszawa 2012
 
Koncepcje geopolityczne Iwana Dusińskiego. {w:} Studia z geografii politycznej i historycznej. T. I  s. 39 – 59. Łódź 2012
 
Wizja przyszłej Europy wg. mapy rosyjskiej z 1914 r. {w:] Przegląd Geopolityczny T. 6 s. 9 – 16. Częstochowa 2013
 
Koncepcja Nawalizmu Alfreda Thayera Mahana. {w:} Przegląd Geograficzny T. 85 z. 2. s. Warszawa 2013
 
Yves Lacoste jako geograf i geopolityk.{w:} Studia z geografii politycznej i historycznej T. II s.    Łódź 2013 (w druku)
 
Czeskie koncepcje granic politycznych w czasie II wojny swiatowej. {w:} Studia Geopolitica Rok (2) s.        Zielona Góra 2013 ( w druku )
 
Granica na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Postulaty i urzeczywistnienie. {w:} Prace Geograficzne Nr.     s.      Warszawa 2013 (w druku)
 
The Russian Euro – Asian movement and its Geopolitical consequences {w:} Geopolitics: Groundet in the Past, Geared Toward the Future. s. 81 – 105. Częstochowa 2013
 
Koncepcja Rimlandu Nicholasa Spykmana {w:} Przegląd Geograficzny T. 85 z. 4 s.    Warszawa 2013 (w druku)
 
 
 
Fot. IGiPZ PAN
 
Print Friendly, PDF & Email

Komentarze

komentarze

Powrót na górę