Tagi: "tarcza antyrakietowa"

Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

Stanisław Bieleń: Bez­kry­tycz­na orien­ta­cja na Ukra­inę jest nie­bez­piecz­na

prof. dr hab. Stanisław Bieleń Hi­sto­ria i po­ło­że­nie geo­po­li­tycz­ne de­cy­du­ją o toż­sa­mo­ści cy­wi­li­za­cyj­nej ta­kich państw jak Pol­ska, które przez pry­zmat daw­nych uza­leż­nień i do­zna­nych krzywd de­fi­niu­ją swój in­te­res na­ro­do­wy, okre­śla­jąc przy­ja­ciół i ry­wa­li, dy­stans psy­cho­lo­gicz­ny w po­li­ty­ce są­siedz­kiej i go­to­wość bądź nie­chęć do nor­ma­li­za­cji sto­sun­ków. Po­la­cy są mocno przy­wią­za­ni do geo­po­li­ty­ki, pró­bu­jąc przy jej po­mo­cy wy­tłu­ma­czyć wszyst­kie nie­szczę­ścia hi­sto­rycz­ne i […]

Czytaj dalej ›
Kamil Gołaś: Kwestia systemów antyrakietowych w stosunkach Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi

Kamil Gołaś: Kwestia systemów antyrakietowych w stosunkach Federacji Rosyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi

Kamil Gołaś Sprawa systemów antyrakietowych  była i jest nierozerwalnie związana ze zbrojeniami strategicznymi. Jeszcze w okresie zimnowojennym strony uznały, że ograniczenie możliwości budowy takiego systemu na szczeblu strategicznym jest „kamieniem węgielnym” równowagi strategicznej miedzy ZSRR i USA. Paradoksem była sytuacja, w której gwarancja wzajemnego zniszczenia była najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa. Innymi słowy, należało wystawić swoje terytorium na nuklearny odwet, […]

Czytaj dalej ›
stat4u