Regulamin korzystania z portalu Geopolityka.net

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą portalu internetowego „Geopolityka.net” (dalej: Portal) jest stowarzyszenie Instytut Geopolityki (KRS 0000291262) (dalej: Wydawca).
 2. Właścicielem domeny "geopolityka.net" jest dr Leszek Sykulski (dalej: Właściciel)
 3. Portal ukazuje się jako dziennik internetowy (ISSN 2353-2335). 
 4. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone na rzecz Wydawcy i Właściciela. Ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo podlegają zarówno poszczególne podstrony jak i każdy z elementów Portalu.
 5. Definicje: regulamin – oznacza niniejszy dokument; użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu.
 6. Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny.
 7. Pracami administracyjnymi i merytorycznymi na Portalu kierują, powoływani i odwoływani przez Wydawcę, członkowie redakcji Portalu (dalej: Redakcja), na czele z redaktorem naczelnym.
 8. O przyjęciu tekstu do publikacji na Portalu decydują członkowie Redakcji.
 9. Poglądy wyrażane przez autorów tekstów zamieszczanych na Portalu nie stanowią oficjalnego stanowiska redakcji, wydawcy i właściciela Portalu, ani władz stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Geopolityczne i Instytut Geopolityki.
 10. Wszystkie teksty na Portalu publikowane są w celach naukowych, analitycznych i informacyjnych.

II. Korzystanie z Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Portalu Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Podczas korzystania z Portalu gromadzone są informację informatyczne dotyczące połączenia końcowego Użytkownika z serwerem Portalu. Są takie informacje jak  logi systemowe, które zawierają m.in. datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie. Gromadzone są także informacje statystyczne takie jak oglądalność Portalu i jego poszczególnych stron.
 4. Portal używa mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Użytkownik może poprzez dostępną opcję w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć opcję „cookies”.
 5. Portal gromadzi dane o Użytkownikach wyłącznie do użytku własnego.
 6. Użytkownik zapisując się na newsletter zgadza się na przysyłanie na swój adres e-mail informacji wygenerowanych przez Portal. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera.

III. Zobowiązania Użytkowników

 1. Użytkownicy korzystając z Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkowników odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 3. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

IV. Prawa autorskie

 1. Posiadaczem praw autorskich do Portalu i jego części składowych zamieszczonych w ramach Portalu jest jego Wydawca.
 2. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich treści dostępnych w Portalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 3. Wydawca zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z Portalu wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek.
 4. Wykorzystywanie treści z Portalu w celach komercyjnych lub publicznych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydawcy.
 5. W przypadku potrzeby uzgodnienia innych warunków wykorzystania materiałów z Portalu należy kontaktować się z Wydawcą.

V. Reklama

 1. Portal zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia reklam sprzecznych z wizerunkiem Portalu lub godzące w jego dobre imię.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w emisji reklam spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Portal nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.
 4. Podane w Portalu ceny reklam są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Informacje zawarte w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak i za skutki z tego wynikłe.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.
 3. Portal nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu.
 4. Portal  jednostronnie decyduje o treściach w nim zawartych, a także o dokonywaniu w nich zmianach i ich usunięcia.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści: rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody z tego wynikłe, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i przepisów powszechnie obowiązujących; utratę przez Użytkowników hasła lub loginu; zawartość innych stron związanych z Portalem; prawdziwość, rzetelność, aktualność treści dostępnych w Portalu;wykorzystanie treści uzyskanych w trakcie przeglądania Portalu; utratę danych; sposób, w jaki przeglądający korzystają z Portalu, ani za skutki z tego wynikłe; korzystanie z e-maila imie.nazwisko@geopolityka.net przez osoby, którym zostało to umożliwione; działania osób trzecich, które łamią prawo.
 6. Użytkownicy przystępując do korzystania z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 7. Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem Redakcji i Wydawcy.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.
 2. W przypadku utworzenia przez Portal dodatkowych regulaminów niniejszy Regulamin ma zastosowanie w sytuacjach nieuregulowanych w dodatkowych regulaminach.
 3. Technologia transmisji danych stosowana w Internecie nie gwarantuje w pełni tajemnicy i bezpieczeństwa składowanych i przesyłanych informacji.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu. Usunięcie Użytkownika powoduje zablokowanie dostępu Użytkownika do Portalu, za wyjątkiem części ogólnodostępnych.

***

Jeśli ktokolwiek z Czytelników nie zgadza się z ww. zasadami obowiązującymi na Portalu, powinien zaprzestać jego przeglądania.

stat4u