Portal

geopolityka.net_logotyp2Geopolityka.net – polski portal o geopolityce zainaugurował swoją działalność 5 grudnia 2011 r. Strona posiada nadany międzynarodowy numer wydawnictwa ciągłego (ISSN 2353-2335). Założycielem, wydawcą i redaktorem naczelnym witryny jest dr Leszek SykulskiOpiekunem naukowym portalu jest prof. dr hab. Andrzej Piskozub. 

Celem serwisu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, nauk o polityce oraz problematyki bezpieczeństwa. Portal ma charakter naukowy (zamieszczamy m.in. artykuły z czasopism naukowych, rozdziały z monografii oraz preprinty), edukacyjny i informacyjny, jest apolityczny (nie identyfikujemy się z żadną ideologią) i służy wymianie poglądów oraz ożywianiu badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych. W serwisie zamieszczane są także informacje o nowościach wydawniczych z zakresu geopolityki i spraw międzynarodowych, recenzje, wywiady z ekspertami oraz komentarze do wydarzeń bieżących. Artykuły naukowe zamieszczane na portalu bez podania źródła pierwotnej publikacji mają charakter preprintów. 

Patronat naukowy nad portalem obejmuje:

logo_PTG

 

Członkowie redakcji i stali współpracownicy

Eberhardt_Piotrprof. dr hab. Piotr Eberhardt

Geograf i geopolityk, profesor Polskiej Akademii Nauk, autor studiów z dziedziny demografii oraz geografii ludności, w tym problematyki narodowościowej Europy Środkowej i Wschodniej w XX w. Specjalizuje się także w zakresie historii myśli geopolitycznej. Od 1960 niezmiennie związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, gdzie w 1968 uzyskał doktorat, zaś w 1976 habilitację. Tytuł profesora z zakresu nauk o Ziemi uzyskał w 1994. Od 1983 do 1995 r. wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyróżniony w 1994 nagrodą „Przeglądu Wschodniego” za dorobek naukowy poświęcony problematyce wschodniej, w 2002 nagrodą naukową im. Stanisława Staszica PAN, w 2004 nagrodą państwową Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, w 2009 I nagrodą i medalem Zygmunta Glogera, w 2014 r. nagrodą im. Oskara Żebrowskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geopolityki w Częstochowie i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, kieruje także międzynarodową Radą Naukową kwartalnika "Przegląd Geopolityczny"Dorobek naukowy składa się z 385 opublikowanych pozycji, w tym 29 książek.

Eryk_Kowalczyk_fotoppor. mgr lic. Eryk Kowalczyk

Filozof, teolog, pedagog, nauczyciel w Zespole Szkół w Krzywiniu, oficer w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (przewodniczący Komisji Spraw Obronnych). Redaktor działu: "Wojsko i Obronność" na portalu.

Kreutz_Andrejprof. dr Andrzej (Andrej) Kreutz

Urodzony 15.03.1936 w Krakowie. W latach 1954-1959 studiował prawo i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Był studentem prof. Ludwika Ehrlicha i prof. Konstantego Grzybowskiego. Specjalizował się w prawie międzynarodowym publicznym i historii doktryn politycznych i prawnych.  W latach 60-tych pracował jako asystent na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pisał także artykuły do prasy katolickiej. W 1968 r. opuścił Polskę i po pięciu latach spędzonych w Izraelu wyemigrował do Kanady (1974). Podczas swoich 40 lat w nowym kraju studiował nauki polityczne i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Toronto, uzyskując doktorat z zakresu stosunków międzynarodowych i porównawczych nauk politycznych. Jako nauczyciel akademicki pracował na Uniwersytecie w Calgary, a także w Mount Rogal College, pisząc artykuły naukowe do szeregu czasopism i uczestnicząc w wielu konferencjach. W latach 1997-2005 wykładał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Łódzkim. Głównymi publikacjami w j. angielskim są monografie: Vatican Policy on the Palestinian-Israeli Conflict: The Struggle for the Holy Land (Westport CT: Greenwood Press, 1990) i Russia in the Middle East: Friend or Foe (Westport CT: Praeger International 2007).  Główne zainteresowania skupia na konflikcie arabsko-izraelskim, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz na przemianach i roli Rosji w Eurazji i globalnej polityce. Obecnie przygotowuje nową monografię nt. roli Rosji w systemie międzynarodowym.

Madejski_DawidDawid Madejski

Historyk, nauczyciel mianowany, pracuje z Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Nikoli Tesli w Chorzowie. Prekursor dydaktyki geopolityki na szczeblu szkół średnich. Autor pierwszego w Polsce, zaakceptowanego przez kuratorium, programu do nauczania geopolityki w ramach wiedzy o społeczeństwie. Prezes zarządu Chorzowskiego Towarzystwa Naukowego im. Kurta Aldera. Redaktor naczelny "Chorzowskiego Przeglądu Naukowego".

Matsili_Bethueldr Béthuel Matsili

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (specjalność:  międzynarodowe stosunki polityczne). Jest zatrudniony w  Zakładzie Geopolityki i  Współczesnych Konfliktów  w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie m.in. wykłada  przedmioty jak naukę o państwie i prawie,  naukę o polityce, geopolitykę i geostrategię dla studentów na kierunkach politologia i bezpieczeństwo narodowe.  Ogólne zainteresowania badawcze:  geopolityczne  problemy w  Afryce, obejmujące różne aspekty m.in. ustrojowe przekształcenia afrykańskich państw postkolonialnych; dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych w Afryce;  problemy ideologii, demokracji, komunikowania międzykulturowego i transkulturowego oraz  konfliktów i  bezpieczeństwa w  wieloetnicznych i wielokulturowych społeczeństwach  Afryki. Jest autorem monografii: Francophonie et Communication interculturelle en Afrique/Frankofonia a komunikacja interkulturowa w Afryce, Częstochowa 2002 r.;  Mechanizm powstawania  i rola partii politycznych w Afryce frankofońskiej, tom I, Częstochowa 2013 oraz współredaktorem monografii: Mechanika sceny międzynarodowej. Nowe wyzwania w nowej epoce, Częstochowa 2013.

Jacek_Mrozek_foto

dr Jacek Janusz Mrozek

Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej i Kierownik Katedry Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kierownik działu "Prawo międzynarodowe i ochrona wolności słowa" na portalu.

 

Andrzej_Piskozubprof. dr hab. Andrzej Piskozub

Urodzony 5 lutego 1933 w Wolsztynie, od września 1945 roku mieszkaniec Gdańska. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1956 r. na Wydziale Morskim Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, uzyskując doktorat w 1963 a habilitację w 1968 roku. Od powstania Uniwersytetu Gdańskiego (1970) do emerytury (1973) na jego Wydziale Ekonomiki Transportu (1970-2001) uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego (1975) i profesora zwyczajnego (1984), był dziekanem tego wydziału w kadencji 1981-1984 i kierownikiem Katedry Ekonomiki Transportu (1981-1987). W 1991 r. przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych UG, gdzie założył Katedrę Nauki o Cywilizacji, którą kierował w latach 1992-2002. W 1999 r. otrzymał godność doktora honoris Uniwersytetu Szczecińskiego. Od przejścia na emeryturę uniwersytecką zatrudniony w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jako pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Geografii i Zagospodarowania Turystycznego. Autor wielu prac o tematyce geograficzno-historyczcznej, w Informatorze Nauki Polskiej jako jego specjalność naukowa występuje historia i geografia cywilizacji. Redaktor tematyczny (historia i geografia cywilizacji) kwartalnika "Przegląd Geopolityczny"

Siudak_Michaldr Michał Siudak

Adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, niepełnoetatowy wykładowca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w ukraińskiej emigracyjnej myśli politycznej, historii ukraińskiej geopolityki oraz stosunkach polsko – ukraińskich w kontekście Europy Środkowo – Wschodniej i Rosji. Autor monografii „Perspektywa dialogu polsko- ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury” w latach 1947-1991” oraz artykułów specjalistycznych. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.  

Sulek_Miroslawprof. dr hab. Mirosław Sułek

Ekonomista, prakseolog, analityk studiów strategicznych i geopolitycznych. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, płk rez. Pracował w kilku uczelniach, m.in. w Akademii Obrony Narodowej, Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Od 2002 r. zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (Zakład Studiów Strategicznych). Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia znajdujące się na styku nauk ekonomicznych, politycznych i wojskowych. Ma liczące się publikacje z zakresu ekonomiki bezpieczeństwa, programowania gospodarczo-obronnego, prognozowania międzynarodowego oraz metodologii badania stosunków międzynarodowych. Jego prawdziwą pasją badawczą są metody analizy i pomiaru potęgi państw oraz wykorzystanie uzyskanych syntetycznych miar potęgi w analizie stosunków międzynarodowych i projektowaniu decyzji. Opracował formułę służącą pomiarowi potęgi państw. Jest też autorem terminów „potęgonomia” i „potęgometria”. Najważniejsze publikacje: Potęga państw. Modele i zastosowania (Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013); Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010); Programowanie gospodarczo-obronne (Bellona, Warszawa 2008); Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych (ASPRA-JR, Warszawa 2004); Podstawy potęgonomii i potęgometrii (WSEiA, Kielce 2001); Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego (Bellona, Warszawa 2001 – wspólnie z J. Świniarskim).

Leszek_Sykulskidr Leszek Sykulski

Nauczyciel akademicki, dr nauk o polityce, prezes Instytutu Geopolityki, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP w Ostrowcu Św., honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, red. naczelny portalu Geopolityka.net.  

 

Wilinski_Mateuszdr Mateusz Wiliński

Niemcoznawca, filolog germański, tłumacz, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w problematyce stosunków polsko-niemieckich oraz polityce i tożsamości historycznej. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładał w Polonijnej Szkole Dyplomacji i Europejskiej Szkole Tłumaczy Akademii Polonijnej oraz Instytucie Historii Uniwersytetu Koblencja-Landau. Badania naukowe prowadził m.in. w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Marcina Lutra Halle-Wittenberga.  Od 2012 r. odpowiada w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu za tworzenie i utrzymywanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi (biznesowymi i społecznymi). Ekspert w zakresie etykiety i protokołu dyplomatycznego. 

Zapalowski_Andrzejdr Andrzej Zapałowski

Doktor nauk wojskowych, oficer rezerwy Wojska Polskiego, prawnik, historyk, poseł na Sejm RP III kadencji, w latach 2005-2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego. Adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim i zastępca dyrektora Kolegium Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Daniel_ZbytekDaniel S. Zbytek

Absolwent SGH (d. SGPiS), pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku (montaż silników okrętowych), w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego gospodarki morskiej, dyplomata, radca handlowy polskiej Ambasady w New Delhi (dwukrotnie), I ekspert ekonomiczny Ambasady R.P. w Waszyngtonie. Do momentu przejścia na emeryturę (w roku 2011) pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autor kilkuset artykułów ekonomicznych i zakresu polityki i historii Azji oraz kilku książek dotyczących Azji Południowej. Członek redakcji portalu Geopolityka.net. 


Patronem portalu jest Stańczyk

"Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska"

Obraz pędzla Jana Matejki (1862 r.). Źródło: Galeria Malarstwa Polskiego

 

Przedruki tekstów z Geopolityka.net są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem podania aktywnego linka do danego tekstu na naszym portalu.

Poglądy wyrażane przez autorów tekstów zamieszczanych na Geopolityka.net nie stanowią oficjalnego stanowiska redakcji i wydawcy portalu.

 

 

stat4u