Portal

geopolityka.net_logotyp2Geopolityka.net – polski portal o geopolityce zainaugurował swoją działalność 5 grudnia 2011 r. Wydawcą serwisu jest Polskie Towarzystwo Polityki Zagranicznej. Strona posiada nadany międzynarodowy numer wydawnictwa ciągłego (ISSN 2353-2335)

Celem serwisu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu geopolityki, stosunków międzynarodowych, nauk o polityce oraz problematyki bezpieczeństwa. Portal ma charakter naukowy (zamieszczamy m.in. artykuły z czasopism naukowych, rozdziały z monografii oraz preprinty), edukacyjny i informacyjny, jest apolityczny (nie identyfikujemy się z żadną ideologią) i służy wymianie poglądów oraz ożywianiu badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych. W serwisie zamieszczane są także informacje o nowościach wydawniczych z zakresu geopolityki i spraw międzynarodowych, recenzje, wywiady z ekspertami oraz komentarze do wydarzeń bieżących. Artykuły naukowe zamieszczane na portalu bez podania źródła pierwotnej publikacji mają charakter preprintów. 

Opiekunem naukowym portalu jest prof. dr hab. Andrzej Piskozub. Redaktorem naczelnym jest dr Leszek Sykulski.

 

CZŁONKOWIE REDAKCJI PORTALU I WSPÓŁPRACOWNICY

Eberhardt_Piotrprof. dr hab. Piotr Eberhardt

Geograf i geopolityk, profesor Polskiej Akademii Nauk, autor studiów z dziedziny demografii oraz geografii ludności, w tym problematyki narodowościowej Europy Środkowej i Wschodniej w XX w. Specjalizuje się także w zakresie historii myśli geopolitycznej. Od 1960 niezmiennie związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, gdzie w 1968 uzyskał doktorat, zaś w 1976 habilitację. Tytuł profesora z zakresu nauk o Ziemi uzyskał w 1994. Od 1983 do 1995 r. wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyróżniony w 1994 nagrodą „Przeglądu Wschodniego” za dorobek naukowy poświęcony problematyce wschodniej, w 2002 nagrodą naukową im. Stanisława Staszica PAN, w 2004 nagrodą państwową Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, w 2009 I nagrodą i medalem Zygmunta Glogera, w 2014 r. nagrodą im. Oskara Żebrowskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geopolityki w Częstochowie i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, kieruje także międzynarodową Radą Naukową kwartalnika "Przegląd Geopolityczny"Dorobek naukowy składa się z 385 opublikowanych pozycji, w tym 29 książek.

P.Gotowieckidr Paweł Gotowiecki

Ur. 1983, historyk, publicysta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzował się na UJK; stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich; dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości; prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Solidarność i Pamięć", członek: Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL; zastępca redaktora naczelnego rocznika „Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem”; członek kolegium redakcyjnego „European Journal of Geopolitics”; autor kilkudziesięciu książek, artykułów, haseł encyklopedycznych poświęconych problematyce historii Polski w XX w., stosunkom polsko-litewskim i polsko-białoruskim, problematyce polskiej emigracji politycznej i współczesnej Polonii.

Marko_HernaizMarko Hernaiz

Urodzony 10 maja 1980 r., absolwent studiów politologicznych na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów z zakresu kulturoznawstwa międzynarodowego o specjalności latynoamerykańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także studia podyplomowe z europejskiego doradztwa samorządowego (PAT w Krakowie) oraz społeczeństwa informacyjnego (UJ). Odbywa studia doktoranckie z historii i politologii na Uniwersytecie Opolskim. Autor publikacji na temat kultury, hiszpańskich autonomii oraz innowacji w nauce i biznesie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, pomysłodawca i właściciel częstochowskich Delikatesów Kulturalnych La Hacienda – innowacyjnego ośrodka kultury iberoamerykańskiej. 

Kreutz_Andrejprof. dr Andrzej (Andrej) Kreutz

Urodzony 15.03.1936 w Krakowie. W latach 1954-1959 studiował prawo i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Był studentem prof. Ludwika Ehrlicha i prof. Konstantego Grzybowskiego. Specjalizował się w prawie międzynarodowym publicznym i historii doktryn politycznych i prawnych.  W latach 60-tych pracował jako asystent na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pisał także artykuły do prasy katolickiej. W 1968 r. opuścił Polskę i po pięciu latach spędzonych w Izraelu wyemigrował do Kanady (1974). Podczas swoich 40 lat w nowym kraju studiował nauki polityczne i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Toronto, uzyskując doktorat z zakresu stosunków międzynarodowych i porównawczych nauk politycznych. Jako nauczyciel akademicki pracował na Uniwersytecie w Calgary, a także w Mount Rogal College, pisząc artykuły naukowe do szeregu czasopism i uczestnicząc w wielu konferencjach. W latach 1997-2005 wykładał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Łódzkim. Głównymi publikacjami w j. angielskim są monografie: Vatican Policy on the Palestinian-Israeli Conflict: The Struggle for the Holy Land (Westport CT: Greenwood Press, 1990) i Russia in the Middle East: Friend or Foe (Westport CT: Praeger International 2007).  Główne zainteresowania skupia na konflikcie arabsko-izraelskim, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz na przemianach i roli Rosji w Eurazji i globalnej polityce. Obecnie przygotowuje nową monografię nt. roli Rosji w systemie międzynarodowym.

Madejski_DawidDawid Madejski

Historyk, nauczyciel mianowany, pracuje z Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Nikoli Tesli w Chorzowie. Prekursor dydaktyki geopolityki na szczeblu szkół średnich. Autor pierwszego w Polsce, zaakceptowanego przez kuratorium, programu do nauczania geopolityki w ramach wiedzy o społeczeństwie. Prezes zarządu Chorzowskiego Towarzystwa Naukowego im. Kurta Aldera. Redaktor naczelny "Chorzowskiego Przeglądu Naukowego".

mjr rez. SG Jan Majka

Oficer rezerwy Straży Granicznej, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu i Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Matsili_Bethueldr Béthuel Matsili

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (specjalność:  międzynarodowe stosunki polityczne). Jest zatrudniony w  Zakładzie Geopolityki i  Współczesnych Konfliktów  w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie m.in. wykłada  przedmioty jak naukę o państwie i prawie,  naukę o polityce, geopolitykę i geostrategię dla studentów na kierunkach politologia i bezpieczeństwo narodowe.  Ogólne zainteresowania badawcze:  geopolityczne  problemy w  Afryce, obejmujące różne aspekty m.in. ustrojowe przekształcenia afrykańskich państw postkolonialnych; dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych w Afryce;  problemy ideologii, demokracji, komunikowania międzykulturowego i transkulturowego oraz  konfliktów i  bezpieczeństwa w  wieloetnicznych i wielokulturowych społeczeństwach  Afryki. Jest autorem monografii: Francophonie et Communication interculturelle en Afrique/Frankofonia a komunikacja interkulturowa w Afryce, Częstochowa 2002 r.;  Mechanizm powstawania  i rola partii politycznych w Afryce frankofońskiej, tom I, Częstochowa 2013 oraz współredaktorem monografii: Mechanika sceny międzynarodowej. Nowe wyzwania w nowej epoce, Częstochowa 2013.

Andrzej_Piskozubprof. dr hab. Andrzej Piskozub

Urodzony 5 lutego 1933 w Wolsztynie, od września 1945 roku mieszkaniec Gdańska. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1956 r. na Wydziale Morskim Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, uzyskując doktorat w 1963 a habilitację w 1968 roku. Od powstania Uniwersytetu Gdańskiego (1970) do emerytury (1973) na jego Wydziale Ekonomiki Transportu (1970-2001) uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego (1975) i profesora zwyczajnego (1984), był dziekanem tego wydziału w kadencji 1981-1984 i kierownikiem Katedry Ekonomiki Transportu (1981-1987). W 1991 r. przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych UG, gdzie założył Katedrę Nauki o Cywilizacji, którą kierował w latach 1992-2002. W 1999 r. otrzymał godność doktora honoris Uniwersytetu Szczecińskiego. Od przejścia na emeryturę uniwersytecką zatrudniony w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jako pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Geografii i Zagospodarowania Turystycznego. Autor wielu prac o tematyce geograficzno-historyczcznej, w Informatorze Nauki Polskiej jako jego specjalność naukowa występuje historia i geografia cywilizacji. Redaktor tematyczny (historia i geografia cywilizacji) kwartalnika "Przegląd Geopolityczny"

Siudak_Michaldr Michał Siudak

Adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, niepełnoetatowy wykładowca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w ukraińskiej emigracyjnej myśli politycznej, historii ukraińskiej geopolityki oraz stosunkach polsko – ukraińskich w kontekście Europy Środkowo – Wschodniej i Rosji. Autor monografii „Perspektywa dialogu polsko- ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury” w latach 1947-1991” oraz artykułów specjalistycznych. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.  

Stec_Janpłk. rez. Jan Stec

Pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, historyk, politolog, działacz społeczny. W czasie długoletniej służby wojskowej w pionie Obrony Terytorialnej, a następnie Obrony Cywilnej MON zajmował się między innymi problemami rozwoju i użycia sił specjalnego przeznaczenia w sytuacjach konfliktowych i operacjach antyterrorystycznych. Jest autorem szczegółowej charakterystyki geograficzno-demograficznej wybranych rejonów kraju, głównie na wschód od linii Wisły, w kontekście ich roli i znaczenia w systemie obronnym państwa. Po przejściu na emeryturę pracował w Kancelarii Senatu jako główny specjalista do spraw obronnych. Od szeregu lat analizuje na bieżąco zmiany geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Opublikował szereg artykułów poświęconych wyżej wskazanej tematyce oraz odnoszących się do zagadnienia polityki historycznej krajów byłego bloku wschodniego, a zwłaszcza Polski, Ukrainy, Rosji, Litwy i Łotwy.

Sulek_Miroslawprof. dr hab. Mirosław Sułek

Ekonomista, prakseolog, analityk studiów strategicznych i geopolitycznych. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, płk rez. Pracował w kilku uczelniach, m.in. w Akademii Obrony Narodowej, Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Od 2002 r. zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (Zakład Studiów Strategicznych). Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia znajdujące się na styku nauk ekonomicznych, politycznych i wojskowych. Ma liczące się publikacje z zakresu ekonomiki bezpieczeństwa, programowania gospodarczo-obronnego, prognozowania międzynarodowego oraz metodologii badania stosunków międzynarodowych. Jego prawdziwą pasją badawczą są metody analizy i pomiaru potęgi państw oraz wykorzystanie uzyskanych syntetycznych miar potęgi w analizie stosunków międzynarodowych i projektowaniu decyzji. Opracował formułę służącą pomiarowi potęgi państw. Jest też autorem terminów „potęgonomia” i „potęgometria”. Najważniejsze publikacje: Potęga państw. Modele i zastosowania (Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013); Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010); Programowanie gospodarczo-obronne (Bellona, Warszawa 2008); Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych (ASPRA-JR, Warszawa 2004); Podstawy potęgonomii i potęgometrii (WSEiA, Kielce 2001); Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego (Bellona, Warszawa 2001 – wspólnie z J. Świniarskim).

Leszek_Sykulskidr Leszek Sykulski

Nauczyciel akademicki, dr nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP w Ostrowcu Św., honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, red. naczelny portalu Geopolityka.net.  

 

Wilinski_Mateuszdr Mateusz Wiliński

Niemcoznawca, filolog germański, tłumacz, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w problematyce stosunków polsko-niemieckich oraz polityce i tożsamości historycznej. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładał w Polonijnej Szkole Dyplomacji i Europejskiej Szkole Tłumaczy Akademii Polonijnej oraz Instytucie Historii Uniwersytetu Koblencja-Landau. Badania naukowe prowadził m.in. w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Marcina Lutra Halle-Wittenberga.  Od 2012 r. odpowiada w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu za tworzenie i utrzymywanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi (biznesowymi i społecznymi). Ekspert w zakresie etykiety i protokołu dyplomatycznego. 

Zapalowski_Andrzejdr Andrzej Zapałowski

Doktor nauk wojskowych, oficer rezerwy Wojska Polskiego, prawnik, historyk, poseł na Sejm RP III kadencji, w latach 2005-2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego. Adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim i zastępca dyrektora Kolegium Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Daniel_ZbytekDaniel S. Zbytek

Absolwent SGH (d. SGPiS), pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku (montaż silników okrętowych), w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego gospodarki morskiej, dyplomata, radca handlowy polskiej Ambasady w New Delhi (dwukrotnie), I ekspert ekonomiczny Ambasady R.P. w Waszyngtonie. Do momentu przejścia na emeryturę (w roku 2011) pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autor kilkuset artykułów ekonomicznych i zakresu polityki i historii Azji oraz kilku książek dotyczących Azji Południowej. Członek redakcji portalu Geopolityka.net. 

 


Patronem portalu jest Stańczyk

"Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska"

Obraz pędzla Jana Matejki (1862 r.). Źródło: Galeria Malarstwa Polskiego

 

Przedruki tekstów z Geopolityka.net są dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu zgody redakcji (zakładka: Kontakt) i pod warunkiem podania aktywnego linka do danego tekstu na naszym portalu.

Poglądy wyrażane przez autorów tekstów zamieszczanych na Geopolityka.net nie stanowią oficjalnego stanowiska redakcji i wydawcy portalu.

 

 

stat4u