Eksperci

Grzegorz_Baziur

doc. dr Grzegorz Baziur

Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, docent, wykładowca w Instytucie Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Jako historyk współpracuje z Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie, Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Komisją Historyczną Okręgu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: stosunków polsko-rosyjskich i polsko-sowieckich w XIX-XXI w., systemów totalitarnych na przykładzie nazizmu, komunizmu i militaryzmu, mechanizmów działania i percepcji społecznej, antykomunistycznej konspiracji wśród młodzieży w PRL oraz problemów geopolityki. Redaktor tematyczny (historia i geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej) kwartalnika "Przegląd Geopolityczny"

Eberhardt_Piotrprof. dr hab. Piotr Eberhardt

Geograf i geopolityk, profesor Polskiej Akademii Nauk, autor studiów z dziedziny demografii oraz geografii ludności, w tym problematyki narodowościowej Europy Środkowej i Wschodniej w XX w. Specjalizuje się także w zakresie historii myśli geopolitycznej. Od 1960 niezmiennie związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, gdzie w 1968 uzyskał doktorat, zaś w 1976 habilitację. Tytuł profesora z zakresu nauk o Ziemi uzyskał w 1994. Od 1983 do 1995 r. wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wyróżniony w 1994 nagrodą „Przeglądu Wschodniego” za dorobek naukowy poświęcony problematyce wschodniej, w 2002 nagrodą naukową im. Stanisława Staszica PAN, w 2004 nagrodą państwową Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe, w 2009 I nagrodą i medalem Zygmunta Glogera, w 2014 r. nagrodą im. Oskara Żebrowskiego. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geopolityki w Częstochowie i Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, kieruje także międzynarodową Radą Naukową kwartalnika "Przegląd Geopolityczny"Dorobek naukowy składa się z 385 opublikowanych pozycji, w tym 29 książek.

Falkowski_Mariuszkpt. Mariusz Falkowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Interesuje się problematyką, związaną z takimi naukami, jak: nauki społeczne, nauki wojskowe, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o obronności, w takich przedmiotach jak: geografia transportu, geopolityka, stosunki międzynarodowe, polityka rozwoju transportu, gospodarowanie w gałęziach transportu, organizacja i technologia transportu, geografia polityczna, gospodarka narodowa i międzynarodowa czy bezpieczeństwo narodowe. Jest specjalistą z szeroko rozumianej inżynierii wojskowej w takich dziedzinach wojskowych, jak: przeprawy, mosty wojskowe i drogi wojskowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Absolwent studiów inżynierskich w WSO im. T. Kościuszki, w specjalności budowa dróg i mostów, studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej, w Warszawie na kierunku budownictwo oraz studiów podyplomowych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu na kierunku zarządzanie kryzysowe. Zdobyta wiedza, umiejętności praktyczne oraz zainteresowanie problematyką geopolityki, transportu oraz inżynierii wojskowej przełożyły się na wydanie 16 publikacji zwartych. Wyróżniony dwoma nagrodami za działalność naukowo-dydaktyczną.

P.Gotowieckidr Paweł Gotowiecki

Ur. 1983, historyk, publicysta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzował się na UJK; stypendysta Fundacji z Brzezia Lanckorońskich; dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości; prezes Ostrowieckiego Stowarzyszenia Historycznego "Solidarność i Pamięć", członek: Światowej Rady Badań nad Polonią, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL; zastępca redaktora naczelnego rocznika „Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem”; członek kolegium redakcyjnego „European Journal of Geopolitics”; autor kilkudziesięciu książek, artykułów, haseł encyklopedycznych poświęconych problematyce historii Polski w XX w., stosunkom polsko-litewskim i polsko-białoruskim, problematyce polskiej emigracji politycznej i współczesnej Polonii.

Halicki_Marcindr Marcin Halicki

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim. Posiada praktyczne doświadczenie w obszarze finansów uzyskane w międzynarodowych korporacjach w Niemczech i w Polsce oraz w consultingu i doradztwie finansowym. Autor oryginalnej teorii finansowej dotyczącej księgowego ujmowania operacji gospodarczych związków gospodarczych o integracji produktowej. Jako student otrzymał niemieckie ministerialne stypendium naukowe pozwalające na studia w Niemczech oraz odbycie praktyki w niemieckiej korporacji. Wykładał finanse oraz bankowość w Niemczech w języku niemieckim i angielskim na The Bielefeld University of Applied Sciences. Jest też autorem wielu publikacji poświęconych tematyce ekonomicznej.

Marko_HernaizMarko Hernaiz

Urodzony 10 maja 1980 r., absolwent studiów politologicznych na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów z zakresu kulturoznawstwa międzynarodowego o specjalności latynoamerykańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył także studia podyplomowe z europejskiego doradztwa samorządowego (PAT w Krakowie) oraz społeczeństwa informacyjnego (UJ). Odbywa studia doktoranckie z historii i politologii na Uniwersytecie Opolskim. Autor publikacji na temat kultury, hiszpańskich autonomii oraz innowacji w nauce i biznesie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, pomysłodawca i właściciel częstochowskich Delikatesów Kulturalnych La Hacienda – innowacyjnego ośrodka kultury iberoamerykańskiej. 

Jaroszewska_BeataBeata Jaroszewska

Ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; członkini Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej; należy do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim teorię stosunków międzynarodowych, jak również problematykę aktywności międzynarodowej Unii Europejskiej.

R.Knyspel-Kopećdr Renata Knyspel-Kopeć

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członkini Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Nauki z siedzibą w Krakowie w latach 2012 – 2013. Recenzentka w kwartalniku „Przegląd Geopolityczny” oraz redaktorka tematyczna „Chorzowskiego Przeglądu Naukowego”. Zainteresowania naukowo-badawcze: historia społeczno-polityczna i gospodarcza Polski XIX i XX w; czasopiśmiennictwo, historiografia i literatura tego okresu. Autorka publikacji naukowych, w tym książki: Grunwald w świadomości społeczeństwa polskiego w drugiej połowie XIX i w XX wieku, Toruń 2014.

Kopec_Miroslawdr Mieczysław Kopeć

Doktor nauk humanistycznych, por. rez., historyk, politolog, specjalista ds. organizacji i zarządzania oraz ogólnowojskowych. W swoich badaniach zajmuje się filozofią nauki, filozofią polityki, geopolityką, ustrojoznawstwem, historią społeczno-gospodarczą, historią edukacji technicznej, historią techniki. Szerokie kompetencje naukowe wynikają z wieloletniej edukacji na uczelniach dwóch ośrodków akademickich Wrocławia i Zielonej Góry, którą zwieńczyło uzyskanie stopnia doktora w zakresie historii w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie  Zielonogórskim.

Kreutz_Andrejprof. dr Andrzej (Andrej) Kreutz

Urodzony 15.03.1936 w Krakowie. W latach 1954-1959 studiował prawo i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Był studentem prof. Ludwika Ehrlicha i prof. Konstantego Grzybowskiego. Specjalizował się w prawie międzynarodowym publicznym i historii doktryn politycznych i prawnych.  W latach 60-tych pracował jako asystent na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pisał także artykuły do prasy katolickiej. W 1968 r. opuścił Polskę i po pięciu latach spędzonych w Izraelu wyemigrował do Kanady (1974). Podczas swoich 40 lat w nowym kraju studiował nauki polityczne i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Toronto, uzyskując doktorat z zakresu stosunków międzynarodowych i porównawczych nauk politycznych. Jako nauczyciel akademicki pracował na Uniwersytecie w Calgary, a także w Mount Rogal College, pisząc artykuły naukowe do szeregu czasopism i uczestnicząc w wielu konferencjach. W latach 1997-2005 wykładał jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Łódzkim. Głównymi publikacjami w j. angielskim są monografie: Vatican Policy on the Palestinian-Israeli Conflict: The Struggle for the Holy Land (Westport CT: Greenwood Press, 1990) i Russia in the Middle East: Friend or Foe (Westport CT: Praeger International 2007).  Główne zainteresowania skupia na konflikcie arabsko-izraelskim, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz na przemianach i roli Rosji w Eurazji i globalnej polityce. Obecnie przygotowuje nową monografię nt. roli Rosji w systemie międzynarodowym.

Lach_Zbigniewpłk rez. dr inż. Zbigniew Lach

Kierownik Zakładu Geostrategii i Geografii w Instytucie Strategii Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego – Akademii Obrony Narodowej. Absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej (1987-1991) – specjalność: geografia wojenna i topografia wojskowa. Wcześniej zdobył dogłębną wiedzę techniczną kończąc studia zawodowe (inż.) w Wojskowej Akademii Technicznej (1970-1974) w specjalności: geodezja wojskowa, a następnie studia magisterskie w Politechnice Warszawskiej (1977-1979) – mgr inż., specjalność: geodezja i kartografia. Wybitny specjalista w zakresie: geostrategii i geopolityki, problematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Posiada ponadto dogłębną wiedzę z geodezji i kartografii oraz nauk o ziemi, szczególnie geografii. Zajmuje się również problematyką zastosowania militarnego systemów informacji geoprzestrzennej oraz polityką przestrzenną państwa. W latach 1981-1989 pracował w instytucjach centralnych MON, gdzie odpowiadał za wsparcie geoprzestrzenne i zabezpieczenie topogeodezyjne wojsk rakietowych w całych siłach zbrojnych; od 1990 roku pracownik dydaktyczno-naukowy w Katedrze Geografii Wojennej, Zakładzie Geografii, a obecnie Kierownik Zakładu Geostrategii i Geografii. Kierował realizacją ponad trzydziestu tematów naukowo-badawczych (na potrzeby MON, MRR, Sztabu Generalnego WP oraz AON). Posiada ponad 140 opracowań (monografie, książki, skrypty, ekspertyzy, artykuły) w zakresie geopolityki, bezpieczeństwa i obronności państwa. W latach 2001-2014 zorganizował i współorganizował ponad 20 konferencji i sympozjów naukowych, w tym blisko połowę międzynarodowych, dotyczących problematyki rozwoju współczesnego świata, systemów informacji geoprzestrzennej, bezpieczeństwa narodowego oraz geopolityki. Członek Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz Rady Naukowej Instytutu Geopolityki. Ponadto należy do Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 

Mateusz_LakomyMateusz Łakomy

Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym i wsparciem instytucji w tworzeniu kompleksowych strategii w obliczu niepewności i zmian. Jego doświadczenie obejmuje szereg projektów w wiodących firmach doradczych. Obszar zainteresowań badawczych obejmuje tworzenie pogłębionych, multidyscyplinarnych analiz i rozwiań strategicznych dla problemów dotykających przyczyn podstawowych zjawisk gospodarczych i społecznych. Szczególne zainteresowania kieruje w stronę demografii i rozwiązań w zakresie odwrócenia negatywnych trendów demograficznych. Jest dyrektorem w Instytucie Cywilizacji. Posługuje się płynnie językiem angielskim i niemieckim.

Lysek_WojciechWojciech Łysek

Ur. w 1986 r. w Krakowie. Ukończył I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W latach 2005-2014 studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i międzynarodowe stosunki gospodarcze (specjalność: handel zagraniczny) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od 2010 r. doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. W  badaniach naukowych zajmuje się obszarem post-sowieckim ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy i Obwodu Kaliningradzkiego, a także zagadnieniem narodowości w Europie Środkowo-Wschodniej. Publikował m. in. w takich czasopismach jak: „Przegląd Geopolityczny” oraz „Kultura i Polityka”. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAprof. dr hab. Jarosław Macała

Ur. w 1964 r., historyk i politolog, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1987). Obecnie zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim myśl polityczną oraz historię najnowszą. W przypadku geopolityki moje badania dotyczą niemieckiej Geopolitik oraz kodów geopolitycznych, co znalazło swoje udokumentowanie w publikacjach naukowych.

Madejski_DawidDawid Madejski

Historyk, nauczyciel mianowany, pracuje z Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Nikoli Tesli w Chorzowie. Prekursor dydaktyki geopolityki na szczeblu szkół średnich. Autor pierwszego w Polsce, zaakceptowanego przez kuratorium, programu do nauczania geopolityki w ramach wiedzy o społeczeństwie. Prezes zarządu Chorzowskiego Towarzystwa Naukowego im. Kurta Aldera. Redaktor naczelny "Chorzowskiego Przeglądu Naukowego".

Matsili_Bethueldr Béthuel Matsili

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (specjalność:  międzynarodowe stosunki polityczne). Jest zatrudniony w  Zakładzie Geopolityki i  Współczesnych Konfliktów  w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie m.in. wykłada  przedmioty jak naukę o państwie i prawie,  naukę o polityce, geopolitykę i geostrategię dla studentów na kierunkach politologia i bezpieczeństwo narodowe.  Ogólne zainteresowania badawcze:  geopolityczne  problemy w  Afryce, obejmujące różne aspekty m.in. ustrojowe przekształcenia afrykańskich państw postkolonialnych; dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych w Afryce;  problemy ideologii, demokracji, komunikowania międzykulturowego i transkulturowego oraz  konfliktów i  bezpieczeństwa w  wieloetnicznych i wielokulturowych społeczeństwach  Afryki. Jest autorem monografii: Francophonie et Communication interculturelle en Afrique/Frankofonia a komunikacja interkulturowa w Afryce, Częstochowa 2002 r.;  Mechanizm powstawania  i rola partii politycznych w Afryce frankofońskiej, tom I, Częstochowa 2013 oraz współredaktorem monografii: Mechanika sceny międzynarodowej. Nowe wyzwania w nowej epoce, Częstochowa 2013.

Matyasik_Grzegorzpor. rez. Grzegorz Matyasik

Redaktor naczelny portalu ObronaNarodowa.pl. Prezes stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Lat 40, od urodzenia wrocławianin, magister nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent SPR i dwóch Kursów szkolenia Rezerw (Kurs Dowódców kompanii obrony i ochrony obiektów, kurs dowódcy kompanii zmechanizowanej), porucznik. rez. WP. Od 1992 członek jednej z ogólnopolskich organizacji strzeleckich, od 2011 roku Prezes  Zarządu ObronaNarodowa, współautor koncepcji ogólnopolskich ćwiczeń zgrywających pododdziały organizacji pro obronnych – „Kompania w obronie 2010”, „Kompania w natarciu 2011”, „Kompania w natarciu w terenie zabudowanym Wodzisław Śląski 2012”, „Kompania w działaniach opóźniających Świdnik 2013”, autor artykułów związanych z tematyką Obrony Terytorialnej. Zawodowo pracuje w branży ochrony osób i mienia, posiada licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Obecnie jest specjalistą ds. ochrony w jednym z największych zakładów przemysłowych we Wrocławiu. Dwoje dzieci – Piotruś i Jula, żonaty. Prywatnie interesuje się wojskowością, historią najnowszą oraz socjotechniką. 

Mihailov_Valentindr Valentin Mihailov

Bułgarski naukowiec, ur. 1979, doktor geografii społecznej, absolwent Uniwersytetu Sofijskiego św. Kliment Ochrydzki. Obecnie pracuje w Departamencie Geografii Bułgarskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania w zakresie teorii geografii społecznej, geopolityki, geografii kultury, geografii osadnictwa, tożsamości narodowych, dialogu między cywilizacjami. Główne obszary jego zainteresowań to Europa środkowa, Wschodnia Słowiańszczyzna oraz Bałkany. Autor kilku książek naukowych i szeregu publikacji w językach: bułgarskim, polskim, angielskim, rosyjskim i serbskim. Jego ostatnio opublikowana książka „Cywilizacyjna geopolityka. Podstawy ideowo-teoretyczne” została nominowana w konkursie, organizowanym przez Sojusz Naukowców Bułgarii w zakresie nauk społecznych za 2014 r., za wybitne osiągnięcia naukowe. W najbliższym czasie ukaże się przygotowywana pod jego redakcją książka „Territories and identities in Central, Eastern and Southeastern Europe”. Członek Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma „European Journal of Geopolitics”. Swobodnie włada językiem polskim. Prowadził wykłady m.in. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Geopolityki w Częstochowie.

SuhelSuhel Samuel Moussa

Kulturoznawca, ekonomista, ekspert ds. bezpieczeństwa, terroryzmu i spraw międzynarodowych, znawca Bliskiego Wschodu. Pracował jako tłumacz języka arabskiego w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Odznaczony przez prezydenta RP Gwiazdą Iraku oraz przez ministra obrony narodowej Wojskową Odznaką „Za Rany i Kontuzje”. Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

Musial_Stanislawdr Stanisław Musiał

Ukończył  w 1975 roku Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w 1983 roku na tymże Wydziale. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z francuską nauką o stosunkach międzynarodowych, polityką zagraniczną Francji, polityką państw Maghrebu, geopolityką. Pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  

Slawomir_PawlowskiSławomir Pawłowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Ekonomika Handlu Zagranicznego) i Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę zawodową na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. Z racji doświadczenia zawodowego specjalizuje się w problematyce sektorów gospodarki morskiej, międzynarodowych korytarzy transportowych, energetyce i współpracy gospodarczej z Federacją Rosyjską w szczególności z Obwodem Kalinigradzkim. Ekspert i animator wielu inicjatyw powiązań klastrowych  tj. współpracy biznesu, nauki, administracji.

Andrzej_Piskozubprof. dr hab. Andrzej Piskozub

Urodzony 5 lutego 1933 w Wolsztynie, od września 1945 roku mieszkaniec Gdańska. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1956 r. na Wydziale Morskim Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, uzyskując doktorat w 1963 a habilitację w 1968 roku. Od powstania Uniwersytetu Gdańskiego (1970) do emerytury (1973) na jego Wydziale Ekonomiki Transportu (1970-2001) uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego (1975) i profesora zwyczajnego (1984), był dziekanem tego wydziału w kadencji 1981-1984 i kierownikiem Katedry Ekonomiki Transportu (1981-1987). W 1991 r. przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych UG, gdzie założył Katedrę Nauki o Cywilizacji, którą kierował w latach 1992-2002. W 1999 r. otrzymał godność doktora honoris Uniwersytetu Szczecińskiego. Od przejścia na emeryturę uniwersytecką zatrudniony w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jako pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Geografii i Zagospodarowania Turystycznego. Autor wielu prac o tematyce geograficzno-historyczcznej, w Informatorze Nauki Polskiej jako jego specjalność naukowa występuje historia i geografia cywilizacji. Redaktor tematyczny (historia i geografia cywilizacji) kwartalnika "Przegląd Geopolityczny"

Adam_Rogala-Lewickidr Adam Rogala-Lewicki

Prawnik, politolog, ukończył nauki polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz prawo na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, doktor nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych UW, adiunkt w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej, studiował na Uniwersytecie Paris X Nanterre, ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na Uniwersytecie w Oslo, Liechtenstein Institute oraz rządu Indii w International Management Institute w New Delhi. Zawodowo związany z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i kancelariami prawniczymi. Jest także prezesem zarządu Poland India Business House, redaktorem naczelnym Forum Studiów i Analiz Politycznych im. Maurycego Mochnackiego oraz założycielem Stowarzyszenia Warszawa Przedwojenna.

SONY DSCprof. dr hab. Zbigniew Rykiel

Geograf społeczny i socjolog. Kierownik Zakładu Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: informacje szczegółowe. Magisterium z geografii politycznej (1971); doktorat z metod statystycznych analizy przestrzennej (1976); habilitacja z regionalizacji (1993); pierwsza książka profesorska (1999) z nauk społeczno-przestrzennych; podręcznik geografii politycznej, z elementami geopolityki (2006). Długoletni (1971-2001) pracownik Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; profesor Uniwersytetu Łódzkiego (1994-1996), Zielonogórskiego (2004-2006), Rzeszowskiego (od 2007)  oraz innych uczelni publicznych i niepublicznych. Autor ponad 400 publikacji (http://zszt.rzeszow.pl/Publikacje.pdf), w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Finlandii, Czechosłowacji, Czechach, Rumunii i Bułgarii w językach polskim, angielskim, hiszpańskim, czeskim, bułgarskim, ukraińskim i niemieckim. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i międzynarodowych towarzystw socjologicznych. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Przestrzeń Społeczna i Środowisko. Redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma Przestrzeń Społeczna (Social Space).

Siudak_Michaldr Michał Siudak

Adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, niepełnoetatowy wykładowca w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w ukraińskiej emigracyjnej myśli politycznej, historii ukraińskiej geopolityki oraz stosunkach polsko – ukraińskich w kontekście Europy Środkowo – Wschodniej i Rosji. Autor monografii „Perspektywa dialogu polsko- ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury” w latach 1947-1991” oraz artykułów specjalistycznych. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego.  

Soroka_Pawelprof. dr hab. Paweł Soroka

Ur. 3.09.1953 r. w Gnieźnie. W 1976 roku z wyróżnieniem ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów doktoranckich uczęszczał na seminarium doktorskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW prowadzone przez prof. dr hab. Józefa Kukułkę. W 1985 r. obronił pracę doktorską na temat: „Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych”. W 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych  w zakresie nauk o polityce na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej „Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego  Polski. Proces formułowania”. W latach 2008-2010 był profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Od października 2010 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zatrudnionym w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Nauk Politycznych. Od chwili założenia w 1993 r., pełni funkcję koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (www.plp.info.pl). W 2003 roku został powołany w skład Krajowej Rady Lotnictwa a w 2012 r. został członkiem Rady Budowy Okrętów jako jeden z jej inicjatorów  Od 2005 roku należy do Towarzystwa Wiedzy Obronnej i jest członkiem Zarządu Głównego TWO. Jestem także członkiem Rady Programowej wydawanego przez TWO kwartalnika „Wiedza Obronna”. Uprawia również twórczość literacką. Prowadzi swój blog: www.pawel-soroka.plp.info.pl.

Stec_Janpłk. rez. Jan Stec

Pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, historyk, politolog, działacz społeczny. W czasie długoletniej służby wojskowej w pionie Obrony Terytorialnej, a następnie Obrony Cywilnej MON zajmował się między innymi problemami rozwoju i użycia sił specjalnego przeznaczenia w sytuacjach konfliktowych i operacjach antyterrorystycznych. Jest autorem szczegółowej charakterystyki geograficzno-demograficznej wybranych rejonów kraju, głównie na wschód od linii Wisły, w kontekście ich roli i znaczenia w systemie obronnym państwa. Po przejściu na emeryturę pracował w Kancelarii Senatu jako główny specjalista do spraw obronnych. Od szeregu lat analizuje na bieżąco zmiany geopolityczne w Europie Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Opublikował szereg artykułów poświęconych wyżej wskazanej tematyce oraz odnoszących się do zagadnienia polityki historycznej krajów byłego bloku wschodniego, a zwłaszcza Polski, Ukrainy, Rosji, Litwy i Łotwy. 

Strzadala_Gaweldr Gaweł Strządała 

Doktor nauk politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt Uniwersytetu Opolskiego w latach 2010-2013, obecnie członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Autor książki: Niemcy w myśli Władysława Studnickiego, Opole 2011 oraz kilkudziesięciu artykułów z dziedziny geopolityki, historii myśli politycznej i stosunków międzynarodowych w języku polskim, angielskim i estońskim.  

 

Sulek_Miroslawprof. dr hab. Mirosław Sułek

Ekonomista, prakseolog, analityk studiów strategicznych i geopolitycznych. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, płk rez. Pracował w kilku uczelniach, m.in. w Akademii Obrony Narodowej, Akademii Podlaskiej w Siedlcach i Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Od 2002 r. zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych (Zakład Studiów Strategicznych). Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia znajdujące się na styku nauk ekonomicznych, politycznych i wojskowych. Ma liczące się publikacje z zakresu ekonomiki bezpieczeństwa, programowania gospodarczo-obronnego, prognozowania międzynarodowego oraz metodologii badania stosunków międzynarodowych. Jego prawdziwą pasją badawczą są metody analizy i pomiaru potęgi państw oraz wykorzystanie uzyskanych syntetycznych miar potęgi w analizie stosunków międzynarodowych i projektowaniu decyzji. Opracował formułę służącą pomiarowi potęgi państw. Jest też autorem terminów „potęgonomia” i „potęgometria”. Najważniejsze publikacje: Potęga państw. Modele i zastosowania (Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013); Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010); Programowanie gospodarczo-obronne (Bellona, Warszawa 2008); Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych (ASPRA-JR, Warszawa 2004); Podstawy potęgonomii i potęgometrii (WSEiA, Kielce 2001); Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego (Bellona, Warszawa 2001 – wspólnie z J. Świniarskim).

Leszek_Sykulskidr Leszek Sykulski

Historyk, dr nauk o polityce, ppor. rez. WP, prezes Instytutu Geopolityki, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, red. naczelny "Przeglądu Geopolitycznego" i portalu Geopolityka.net. Specjalizuje się w polskiej i rosyjskiej myśli geopolitycznej oraz teorii i metodologii geopolityki. 

Szara_Katarzynadr Katarzyna Szara

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki posiadający doświadczenie trenerskie. Autorka, koordynator, wykonawca, konsultant projektów finansowanych i współfinansowanych m.in. z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina oraz projektów realizowanych z Narodowym Bankiem Polskim. Pracuje dydaktycznie, naukowo oraz współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie: ekonomii regionalnej, ekonomiki przedsiębiorstw, przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywności i zarządzania projektami.

Szpyra_Ryszardprof. dr hab. Ryszard Szpyra

Profesor nauk społecznych, kierownik studiów doktoranckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Emerytowany pułkownik absolwent WOSR w Jeleniej Górze, ASG WP i amerykańskiego Air War College w Montgomery. Uczestnik misji UNPROFOR w byłej Jugosławii. Praca naukowo-dydaktyczna w AON na stanowisku m.in.: Szefa Katedry Lotnictwa; Zastępcy Komendanta Wydziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej oraz Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. W 1990 r. uzyskał doktorat, zaś w 2002 habilitację. Tytuł profesora z zakresu nauk społecznych otrzymał w 2014 r. Od 2010 r. przedstawiciel AON, członek Wykonawczej Rady Naukowej Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony UE (Executive Academic Board of European Security And Defence College) a od 2012 r. reprezentant AON członek Międzynarodowej Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Wojskowych (International Council of The International Society of Military Sciences). W 2007 wyróżniony nagrodą Ministra Obrony Narodowej za całokształt dorobku. Obszary prowadzonych badań i specjalizacji to bezpieczeństwo militarne, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne w skali strategicznej i operacyjnej w perspektywie Zachodu i Wschodu, sztuka wojenna i sztuka operacyjna, lotnictwo wojskowe – strategiczne i operacyjne aspekty użycia. Ogólny dorobek to ponad 180 pozycji, w tym: 90 oryginalnych prac twórczych (autor i współautor monografii, podręczników), 25 artykułów, około 40 referatów naukowych, ponad 30 ekspertyz, opinii i recenzji naukowych, a także kierowanie 28 i współudział w 10 tematach naukowych. Autor szereg autorskich przedmiotów, które prowadził i prowadzi zarówno w AON, jak i innych uczelniach. Wypromował łącznie ponad 100 magistrów i licencjatów. Ponadto organizował i uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wypromował 5 doktorów, prowadzi seminarium z kolejnymi doktorantami.

Szul_Romanprof. dr hab. Roman Szul

Ur. w 1952 r. w Turzym Polu (d. woj. rzeszowskie), absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. nadzw. UW, zatrudniony w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Instytutu Ameryk i Europy Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej działalności naukowej zajmuje się m.in. kwestiami międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych, ideą narodową (nacjonalizmem), ruchami regionalistycznymi i etno-regionalizmami, polityka regionalną, polityką językową i in. W działalności praktycznej współpracował (jako pracownik lub konsultant) m.in. z różnymi ministerstwami i agentami rządowymi, władzami samorządowymi województw (zwłaszcza mazowieckiego) i in. 

Slusarczyk_Boguslawprof. dr hab. Bogusław Ślusarczyk

Ekonomista, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca tej Uczelni i Politechniki Lubelskiej. Kierownik Katedry Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. Odbył zagraniczne staże naukowe w Instytucie Gospodarki Światowej w Kilonii w Niemczech i w Dniepropietrowskim Uniwersytecie Ekonomii i Prawa w Dniepropietrowsku na Ukrainie oraz krajowe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień jakości, niegospodarności, konkurencyjności podmiotów gospodarczych, polityki regionalnej i księgowości. Jest autorem ponad 200-tu prac naukowych w tym 11 monografii jako autor i współautor, z których najważniejsze to: „Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski. Teoria i praktyka,” „Procesy zmian globalizacyjnych w regionie,” „Podstawy mikro i makroekonomii.” Od kilkunastu lat współpracuje z naukowcami z Ukrainy i Słowacji w realizacji projektów badawczych. Posiada wiele nagród Rektora I, II, III stopnia za działalność naukową i dydaktyczną oraz odznaczeń – z których najważniejsze to Srebrny Krzyż Zasługi i Medal komisji Edukacji Narodowej. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych.

Trojan_LeszekLeszek Trojan

Ur. 30.12.1977 r. w Krakowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce. W latach 1996-1997 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 r. rozpoczął studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył je w 2004 r. uzyskując tytuł magistra historii. Publikował w czasopismach naukowych: „Studia Historyczne” oraz „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”. Publikacje dotyczyły historii politycznej Polski XVI – XVIII w. W l. 2004-2006 student studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2007 r. pracownik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTG.       

Wendt_Janprof. dr hab. Jan Wendt

Geograf, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor studiów z dziedziny geografii politycznej i geopolityki, w tym problematyki współpracy transgranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się także w zakresie geografii komunikacji i turystyki. Magisterium z geografii (1990) na podstawie pracy „Polska jako obszar tranzytowy”, magisterium z historii (1992) na podstawie pracy „Udział geografii politycznej w kształtowaniu się obrazu przestrzeni polskiej w świadomości społeczeństwa polskiego w latach od 1880r. do 1945r.”, a dysertacja doktorska „Geopolityczne aspekty tranzytu przez terytorium Polski i innych państw Europy Środkowej” (1996) przedstawiona w  Instytucie Studiów Politycznych PAN, a rozprawa habilitacyjna „Wymiar przestrzenny struktur i aktywnosci społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” (2008) w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego w Warszawie.Wykładał na uniwersytetach w Debreczynie, Kaliningradzie i Oradea.   

Wilczynski_Witoldprof. dr hab. Witold Wilczyński

Ur. 1957, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, współzałożyciel i przewodniczący Grupy Badawczej "Towarzystwo Lelewelowskie", wiceprezes ds. naukowych Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Zajmuje się geografią polityczną i regionalną, geopolityką, filozofią i historią geografii. Zainteresowania te znajdują odzwierciedlenie w jego podręcznikach i książkach, m.in. Idea przyrody w historii myśli geograficznej (1994, 1996), Religion, Ideology and Geographical Thought (1998, współredaktor U. Wardenga), Autonomia i jedność geografii: studium metodologiczne (2003), Leksykon wiedzy geograficznej (2007), Koncepcje Wacława Nałkowskiego w świetle osiągnięć współczesnej nauki i filozofii (2011), Ideowe źródła i tożsamość geografii (2011), A Source Book of the Polish Classical Geography (2012).

Wilinski_Mateuszdr Mateusz Wiliński

Niemcoznawca, filolog germański, tłumacz, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w problematyce stosunków polsko-niemieckich oraz polityce i tożsamości historycznej. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładał w Polonijnej Szkole Dyplomacji i Europejskiej Szkole Tłumaczy Akademii Polonijnej oraz Instytucie Historii Uniwersytetu Koblencja-Landau. Badania naukowe prowadził m.in. w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Marcina Lutra Halle-Wittenberga.  Od 2012 r. odpowiada w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu za tworzenie i utrzymywanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi (biznesowymi i społecznymi). Ekspert w zakresie etykiety i protokołu dyplomatycznego. Wiceprezes ds. naukowych Instytutu Geopolityki, sekretarz i redaktor tematyczny (niemcoznawstwo) kwartalnika "Przegląd Geopolityczny".

Zapalowski_Andrzejdr Andrzej Zapałowski

Doktor nauk wojskowych, oficer rezerwy Wojska Polskiego, prawnik, historyk, poseł na Sejm RP III kadencji, w latach 2005-2009 deputowany do Parlamentu Europejskiego. Adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim i zastępca dyrektora Kolegium Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, redaktor tematyczny (nauki o bezpieczeństwie) kwartalnika "Przegląd Geopolityczny".

Daniel_ZbytekDaniel S. Zbytek

Absolwent SGH (d. SGPiS), pracował w Stoczni Północnej w Gdańsku (montaż silników okrętowych), w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego gospodarki morskiej, dyplomata, radca handlowy polskiej Ambasady w New Delhi (dwukrotnie), I ekspert ekonomiczny Ambasady R.P. w Waszyngtonie. Do momentu przejścia na emeryturę (w roku 2011) pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autor kilkuset artykułów ekonomicznych i zakresu polityki i historii Azji oraz kilku książek dotyczących Azji Południowej. Członek redakcji portalu Geopolityka.net. 

Zenderowski_Radoslawprof. dr hab. Radosław Zenderowski

Ur. 1974, politolog i socjolog; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach; członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Autor prac naukowych poświęconych zagadnieniom tożsamości narodowej, nacjonalizmu oraz relacji między polityką i religią w Europie, m.in.: Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wrocław 2011; (z J. Pieńkowskim) Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom 1: Zagadnienia teoretyczne, Warszawa 2014; mieszka w Cieszynie, żonaty, ojciec Marcela Cyryla i Aleksandry Konstancji; www.zenderowski.republika.pl.

stat4u